پاورپوینت طرح ريزي واحدهاي صنعتي

پاورپوینت طرح ريزي واحدهاي صنعتي

پاورپوینت طرح ريزي واحدهاي صنعتي

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 51 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

قدم اول: دپارتمان ها را دو به دو به صورت نزولي برحسب جريان مواد مرتب كنيد.

قدم دوم: بدون درنظر گرفتن مساحت دپارتمانها ،‌ آن ها را به ترتيبي كه در قدم اول مشخص شده كنار هم قرار دهيد، بطوري كه مقدار جريان مواد بين دپارتمانهاي همسايه حداكثر شود.

قدم سوم:‌ دپارتمانها را با توجه به ايده اي كه از شكل قدم دوم بدست مي آوريد به صورت واقعي (با توجه به مساحت) در كنار هم استقرار دهيد.

روش نمودار سفر (Travel Charting)

هدف اين روش، حداقل كردن حاصل ضرب «تعداد كالاي حمل شده× مسافت» است.

در اين روش فرض مي شود فاصله ي بين دو دپارتمان، فاصله ي بين مراكز آنهاست.

با جابجا كردن دپارتمان ها سعي مي شود طرحي بدست آيد كه حاصل ضرب فوق را كمتر كند .

روش دياگرام ارتباطي (Relationship Dia.)

هدف در اين روش، در كنار هم قرار دادن دپارتمانها با توجه به درجه نزديكي آنها است.

الگوريتم در 2 فاز عمل مي كند:

استقرار بدون توجه به مساحت

استقرار با در نظر گرفتن مساحت ها

 

فهرست مطالب و اسلایدها

روش هاي طراحي استقرار

روش هاي دستي طراحي استقرار

روش مارپيچي (Spiral tech)

كارآيي طرح به صورت زيرمحاسبه

مي شود:

روش نمودار سفر (Travel Charting)

روش دياگرام ارتباطي (Relationship Dia.)

الگوريتم CRAFT