پاورپوینت Normal distribution

پاورپوینت Normal distribution

پاورپوینت Normal distribution

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 19 اسلاید

 قابل ویرایش:2 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

محاسبه سطح زیر منحنی نرمال

هر مقداری از یک صفت تحت بررسی را به  Z تبدیل می کنیم.

سپس با استفاده از جدول  Zاحتمال آنکه داده ها از آن نقطه تا میانگین قرار گیرند (یا به عبارت دیگر سطح زیر منحنی نرمال از نقطه  Z تا 0) را محاسبه خواهیم کرد.

 

فهرست مطالب واسلایدها:

توزیع نرمال

منحنی نرمال

پرسش

توزیع های چوله ( نامتقارن)

کشیدگی توزیع (Kurtosis)

منحنی نرمال استاندارد

محاسبه سطح زیر منحنی نرمال