پاورپوینت پتانسیل آللوپاتیکی غلات زمستانه و تأثیر مالچ گیاهان پوششی روی کنترل علفهای هرز گراس و نمو ذرت

پاورپوینت پتانسیل آللوپاتیکی غلات زمستانه و تأثیر مالچ گیاهان پوششی روی کنترل علفهای هرز گراس و نمو ذرت

پاورپوینت پتانسیل آللوپاتیکی غلات زمستانه و تأثیر مالچ گیاهان پوششی روی کنترل علفهای هرز گراس و نمو ذرت

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 59 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

  • شیوه آزمون:

برای مقایسه جوانه زنی ، کل وزن ترو طول ریشه ذرت ، ارزن و سوروف از پتری دیش استفاده شده بود، و با عصاره غلات زمستانه  تیمار شده بودند. پتری دیش های پلاستیکی با 6 گرم perlite پوشیده شده بود.

  • پتری دیش ها با 15 میلی لیتر از عصاره غلات زمستانه مرطوبشده بودند. از آب مقطر دیونیزه به عنوان تیمار شاهد استفاده شده بود. سپس پتری ها در داخل کیسه های پلاستیکی جهت حفظ رطوبت قرار داده شدند،سینی ها در داخل اتاق رشد 16:8 نور و تاریکی و دمای 27 درجه به مدت 8 روز قرار داده شدند. در پایان این مدت گیاهان به دقت از یک پتری به پتری دیگر منتقل شدند و شسته شدند، و میانگین جوانه زنی، کل وزن خشک و طول ریشه چه اندازه گیری شد.

اثرات متفاوت رقم جو Athinaida  روی عملکرد ذرت در مقایسه با تست سایر غلات زمستانه که تأثیر قویتری روی رشد و استقرار علف های هرز داشته است. در حقیقت می تواند مربوط به اختلاف مقدار کل خصوصیات فیزیکو شیمیایی و تولید مواد آللوپاتیکی توسط غلات زمستانه باشد .Burgos and et al (1999)    و   Burgos and Talbert (2000)

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه                

مواد و روش

شیوه آزمون

آزمایشات مزرعه

بحث

چکیده