پاورپوینت بارنامه دریایی تحت چارتر

پاورپوینت بارنامه دریایی تحت چارتر

پاورپوینت بارنامه دریایی تحت چارتر


 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 16 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

1- متصدر حمل و نقل
ماده 1 ک ب و بند 1 ماده 52 ق دا
متصدی باربری به طور کلی به مالک یا اجاره کننده کشتی که با فرستنده بار قرارداد باربری منعقد کرده اطلاق می شود .

2- تعریف و اشاره
بند 7 م 52 ق د ا
بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل مربوط به بار درآن قید شده و فرمانده کشتی یاکسی که از طرف او برای این منظور تایین شده است امضاء کند و به موجب آن تعهد شود باربا کشتی به مقصد حمل و تحویل گیرنده شود .
بند 2 م 52 ق د ا
...هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگر که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور از زمان صدور تایین کند .

3- شناخت بارنامه دریایی چارتر
در این گونه بارنامه ها معمولاً شرطی وجود دارد که اصطلاحاً شرط اجاره نام دارد که نشان میدهد توسط متصدی باربری به عنوان مستاجر صادر شده است .
اگر ارسال کننده از وضعیت کشتی خبر نداشته باشد و یا شرط مبهم و نا مفهوم باشد اصل بر مسولیت صادر کننده بارنامه میباشد .

 

فهرست مطالب و اسلایدها

1- متصدی حمل و نقل
2- تعریف و اشاره
3- شناخت بارنامه دریایی چارتر
4- اجاره کشتی و انواع آن
5- تعارض اجاره کشتی و بارنامه چارتر
6- شروط دست نویس و تعارض آنها
7- تفاوت اجاره کشتی و بارنامه به طور کلی
8- روابط بین قرارداد اجاره و بارنامه دریایی به طورکلی
9- شرایط قانون متحد الشکل اعتبار اسنادی تجدید نظر2007

 

 منابع و ماخذ

1- قانون دریایی ایران مصوب 1343
2- کنوانسیون بروکسل مصوب 1924
3- مقررات متحد الشکل اعتباراسنادی(Icc)تجدید نظر 2007
4- حقوق دریایی دکترهوشنگ امیدج1و2
5- مسولیت های متصدی حمل و نقل دریایی
 محمدهاشم صمدی اهری
6- قانون دریایی در دادگاه دریایی دکتر منصور پورنوری