پاورپوینت مطالعات مورد ، شاهدی

پاورپوینت مطالعات مورد ، شاهدی

پاورپوینت مطالعات مورد ، شاهدی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 22 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

هم مطالعه‌ هاي همگروهي و هم مقطعي نمونه‌ هاي جمعيت كل، براي بررسي علل تمام بيماري‌ ها، بجز شايع ترين آن‌ ها، گران هستند: هر كدام هزاران شركت كننده لازم دارند تا عوامل خطر يك بيماري نادر، نظير سرطان معده را تعيين كنند.

 ديديم كه مجموعه موارد مبتلايان به بيماري با استفاده از آگاهي قبلي راجع به شيوع عوامل خطر در جمعيت عمومي مي تواند يك عامل خطر بديهي (نظيرتزريق دارو هاي غيرمجاز براي ايدز) را مشخص كند.

 با وجود اين، براي اغلب عوامل خطر، لازم است گروه مرجعي گردآوري شود، به‌طوري كه بتوان شيوع عامل خطر در افراد مبتلا به بيماري (موارد) را با شيوع آن در افراد بدون بيماري (شاهد ها) مقايسه كرد.

مطالعات مورد ـ شاهدي عموما گذشته‌نگر هستند. آن‌ ها گروهي از افراد بيمار و گروهي ديگر از افراد غيربيمار را مشخص مي كنند، سپس به گذشته آن‌ ها نگاه مي كنند تا اختلاف در متغير هاي مستقل را كه ممكن است توضيح دهند چرا موارد، بيمار شده و شاهد ها نشده اند پيدا كنند.

مطالعه‌ هاي مورد ـ شاهدي مطالعه‌ هاي اپيدميولوژي هستند تا عوامل خطربيماري‌ ها را شناسايي نمايد. بنابراين، بطور سنتي براي تعيين وضع موردـ شاهدي از وجود با عدم وجود بيماري استفاده مي شود. به اين دليل و بخاطرراحت تر نمودن بحث، اغلب به بيماران "مورد" مي گوييم.

بامطالعه‌ هاي مورد ـ شاهدي نمي توان بروز يا شيوع يك بيماري را برآورد كرد، زيرا نسبت افراد تحت مطالعه كه مبتلا به بيماري هستند بجاي نسبت آن‌ ها در جمعيت، بوسيله اينكه پژوهشگر چه تعداد موارد و چه تعداد شاهد براي نمونه انتخاب كرده، تعيين مي شود.

 آنچه مطالعه‌ هاي مورد ـ شاهدي انجام مي دهند اين است كه قدري اطلاعات توصيفي در مورد ويژگي‌ هاي موارد فراهم مي كنند و مهمتر اينكه برآوردي از قدرت ارتباط بين هر يك از متغير هاي مستقل و وجود يا فقدان بيماري فراهم مي كنند. اين برآورد ها به شكل نسبت شانس است كه اگر شيوع بيماري خيلي زياد نباشد خطر نسبي را تخمين مي زند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

1- يك مطالعة مورد ـ شاهدي را تشخيص داده و طراحي نمايد.

2- نقاط قوّت و ضعف يك مطالعة مورد ـ شاهدي را تشخيص داده و تشريح كند.