پاورپوینت كدگذاري حوادث و سوانح

پاورپوینت كدگذاري حوادث و سوانح

پاورپوینت كدگذاري حوادث و سوانح

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 43 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

کدهای علل خارجی جراحت ها، مسمومیت ها و سایر وضعیت های بهداشتی، استراتژی هایی را جهت پیشگیری و پژوهش ارائه می دهند. انجام می شود استفاده از کدهای تشخیصی موثر نیست بلکه استراتژی های پیشگیری، وابسته به علل ایجاد صدمات هستند یک تشخیص می تواند دارای علل خارجی متعددی باشد. به عنوان نمونه می توان با استفاده از کدهای تشخیصی، پارگی تصادفی ناشی از سقوط را از پارگی ناشی از یک درگیری یا حمله متمایز نمود.

این فصل بعنوان طبقه بندی مکمل محسوب می شود. اگر مدیر بیمارستان، پژوهشگر یا هر سازمان دولتی نیاز به اطلاعات اضافی و آمارهای مهم در مورد علل خارجی داشته باشد این فصل این اطلاعات را در اختیارشان قرار می دهد. در این موارد اینکه کدام کدهای علل خارجی باید داده شود، مشورت نماید تا سیاست لازم در این زمینه اتخاذ نمایند.

هر چیزی که می تواند باعث ایجاد جراحت یا اثرات نامطلوب شود در این فصل طبقه بندی شده است. کدهای علل خارجی، وضعیت جراحت یا سلامت، خود آزاری یا تجاوز غیر عمدی، تصادفی، مکان وقوع حادثه و فعالیت بیمار در زمان حادثه در این فصل قرار می گیرند. این کدها برای نشان دادن موارد زیر کاربرد دارد:

1. چگونه جراحت ایجاد شده است (علت)

2. قصد(غیر عمدی، تصادفی، یا عمدی بودن آن مانند: خودکشی و خود آزاری)

3. مکان وقوعد پیشآمد (با نماد چهارم)

کد علت خارجی یا کد های سایر فصول استفاده می شود. هرچند كه این کدها اغلب برای جراحت ها و مسومیت ها کاربرد دارند، برای عفونت ها یا بیماری ها به علت یک عامل خارجی و وضعیت های بهداشتی دیگر نیز کاربرد دارند مانند حمله قلبی ایجاد شده در طی فعالیت بدنی.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

تصادفات حمل و نقل

اثرات نامطلوب و مسمومیت ناشی از داروها، مواد زیست شناختی و پزشکی

افتادن های تصادفی

اتفاقات و پیشآمدها (مانند سوختن، افتادن، ضربه دیدن) به علت شعله آتش

اتفاقات به علت عوامل محیطی و طبیعی

اثرات بعدی اتفاقات، حمله یا جراحت به خود

جراحت با قصد یا حمله

خودکشی یا جراحت به خود

دستورالعمل های عمومی کد گذاری

دستورالعمل های کدگذاری علل خارجی با چندین علت

 

منابع و ماخذ

احمدي مریم. طبقه بندی های بین المللی اطلاعات سلامت.انشارات جعفری. 1386

Alseth Patricia A.Medical coding What it is and how it works. Boston: Toners and Bartlett Publication;2002

Buck Carol J.Step-by-Step in edical Coding.4 ed.USA: W.B.Saunders Company; Philadelphia, 200

Canadian Institute for Helth Information.ICD -10-CA and CCI Coding Guidelines.V01.5.Canada: CIHI;2002.