پاورپوینت ماتریس ارزیابی ریسک های HSE

پاورپوینت ماتریس ارزیابی ریسک های HSE

پاورپوینت ماتریس ارزیابی ریسک های HSE

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 21 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

ماتریس ارزیابی ریسک های HSE شرکت را قادر می سازد پس از شناسایی کلیه مخاطرات، آنها را براساس ریسک هریک مطابق با طبقه بندی انجام شده (بهداشت، ایمنی، محیط زیست و اعتبار و سرمایه) بطور کیفی ارزیابی نماید.

درک مناسب ریسکهای HSE موجوددر محیط کار( اين امربه هدایت صحیح منابع در جهت بهبود کمک می کند)

استفاده ازابزاری مناسب( ماتریس ارزیابی ریسک ) جهت طبقه بندی وارزیابی ریسکها

 این دوره به شما کمک خواهد نمود تا به طور صحیح از ماتریس ارزیابی ریسک استفاده کرده و به طور مناسب در جهت  ارائه تمهيدات کنترلی وبهبود برنامه ها  اطلاع رسانی و طرح ریزی نمایید.

روسای HSE

نقش مدیریت ، هماهنگی وحمایت فعالیت ارزیابی ریسکهای بهداشت ، ايمنی ومحيط زيست را برعهده دارند

کارشناسان  بهداشت، ايمنی ومحيط زيست

وظیفه اصلی اجراء برعهده ایشان بوده وباید جهت اجراء ارزیابی ریسک بهداشت ، ايمنی ومحيط زيست برنامه ای تدوین نمایند

بر انجام ارزیابی ریسک بهداشت ، ايمنی ومحيط زيست توسط پیمانکاران نظارت داشته باشند

سرپرستان

از اعضاء اصلی تیم ارزیابی ریسک بوده وتشریح فعالیتها ، فرآیندهای موجود یا تغییر یافته و فعالیتهای مقطعی را انجام میدهند( سرپرستان پیمانکاری نیز وظایف مذکور را برعهده دارند)

 

فهرست مطالب و اسلایدها

مقدمه

 وظائف ومسئولیتها

روش اجرا

   توصیف ماتریس ارزیابی ریسک

 توصیف ماتریس ارزیابی ریسک

احتمال

  نحوه کاربرد ماتریس ارزیابی ریسک

مرحله 1: شناسایی

مرحله 2:جمع آوری اطلاعات

مرحله 3: سازماندهی

مرحله 4: تعیین پیامدها

مرحله 5: محاسبه احتمال

مرحله 6: استفاده از ماتریس ارزیای ریسک

مرحله 7 : تصمیم گیری