پاورپوینت نظري بر وظايف و سيماي منابع طبيعي استان خراسان شمالي

پاورپوینت نظري بر وظايف و سيماي منابع طبيعي استان خراسان شمالي

پاورپوینت نظري بر وظايف و سيماي منابع طبيعي استان خراسان شمالي

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 98 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

امروزه جنگلها ، مراتع ، آبخيزها و بيابانها نه تنها به عنوان قطب امنيتي-اقتصادي بلكه به عنوان پشتوانه بقاي ساير بخشهاي اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفته است .

در ميان كليه منابع طبيعي جهان ، جنگلها و مراتع از همه برتر و با اهميت تر هستند.زيرا ذخاير منابع طبيعي هر اندازه هم كه وسيع باشند ، پس از مدتي بهره برداري از آنها به قدري كاسته مي شود كه ادامه بهره برداري هاي ديگر مقرون به صرفه نخواهد بود . در صورتي كه اگر از جنگل و مرتع به روش علمي و درست بهره برداري شود هميشه در اختيار انسان و نيازهاي او خواهند بود.

وظايف و فعاليتهاي بخش حفاظت و حمايت

برنامه ريزي و نظارت براجرايعمليات شناسايي،كنترل ومبارزه  با آفات و بيماريها

 فراهم ساختن بستر مشاركت مردم در امر حفاظت با بكارگيري محافظان  افتخاري و همكاري شوراها ي اسلامي

 پيگيري دادخواستهاي دريافتي از سوي مراجع حقيقي و حقوقي در زمينه تخريب منابع طبيعي.

جنگلهاي جهان :

مساحت كل جنگلهاي جهان بالغ بر 2/4 ميليارد هكتار است كه حدود 30 % قسمت خشكي كره زمين را شامل مي شود و سرانه جهاني جنگل حدود 8000 مترمربع است.

جنگلهاي ايران :

سطح كل جنگلهاي ايران حدود 4/12 ميليون هكتار است كه حدود 4/7 درصد از كل سطح كشور را شامل مي شود و سرانه جنگل در ايران كمتر از 2000 مترمربع است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

اثرات منابع طبيعي و منافع حاصل از آن

استان خراسان شمالي 

وضعيت موجود منابع طبيعي خراسان شمالي

وظايف وفعاليت های اداره كل منابع طبيعي خراسان شمالی

حفاظت و حمايت

وظايف و فعاليتهاي بخش حفاظت و حمايت

مميزي اراضي

مرتعداري واحياءواصلاح مراتع

جنگلداري و جنگلكاري

اداره فنی و مهندسی

بيابانزدايي

آموزش و ترويج

بهره برداری