پاورپوینت الگوی اساس دامن

پاورپوینت الگوی اساس دامن

پاورپوینت الگوی اساس دامن

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 24 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها
مرحله ی اول

ازسمت چپ کاغذ الگو،دو خط عمود بر هم رسم کنید.

ابتدای خط را نقطه ی 1 بنامید.

از نقطه ی 1 به اندازه ی باسن به سمت پایین آمده ،نقطه ی 2 بدست می آید.

بلندی باسن=2          1

از نقطه ی 1 به اندازه ی قد دامن به سمت پایین آمده،نقطه ی 3 بدست می آید.

بلندی باسن= 3         1

مرحله ی دوم

از نقطه 2 به اندازه½ دور باسن به اضافه «0/5تا1/5سانتی متر» به سمت راست علامت بزنید.نقطه 4 بدست می آید.

           «cm1/5-0/5» + ½دور باسن=4           2

نقطه 4 را به سمت بالا و پایین گونیا کنید. در نقطه 5 و در خط لبه دامن نقطه 6 بدست می آید.

خط (5،4،6) خط مرکزی جلو است.

از نقطه 2 روی خط باسن به اندازه ½خط 2 تا4 به اضافه «0/5تا1/5سانتی متر» به سمت راست علامت بزنید.نقطه 7 بدست می آید.

      « cm1/5-0/5» + (4         2)½=7           2     

قابل ذکر است اندازه «0/5تا1/5سانتی متر»مطابق با آزادی دامن در خط 2 تا4 منظور می شود.

نقطه 7 را به سمت پایین گونیا کنید و نقطه 8 را علامت بزنید. (تصویر2)

 

فهرست مطالب و اسلایدها

اندازه های لازم برای ترسیم الگو

رسم پنس پشت

رسم پنس جلو