پاورپوینت علوم تجربی سوم راهنمایی

پاورپوینت علوم تجربی سوم راهنمایی

پاورپوینت علوم تجربی سوم راهنمایی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 28 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

  انسان و حرکت

درمیان جانوران بعضی ساکن و بعضی در حرکت هستند .جانوران معمولا اندام های حرکتی مانند بازو، مژک و تاژک دارند تا با جابه جا کردن محیط اطراف خود نیازهای خویش را تامین کنند .همچنین انسان برای حرکت کردن به استخوان و ماهیچه نیاز دارد.در حقیقت ماهیچه عامل اصلی حرکت است.

غضروف:

بخش مهمی ازاسکلت انسان راغضروف تشکیل می دهد.غضروف نرمتر از استخوان است.نوک بینی ولاله گوش از غضروف است.لایه ای ازغضروف ،روی استخوان های متحرک را در محل اتصالشان به یکدیگر پوشانده است.سطح لغزنده غضروف مانع اصطکاک استخوان ها می شود.بیشتر استخوان ها در ابتدا از جنس غضروف اند اما به تدریج با جذب کلسیم و فسفر غذا ،تبدیل به استخوان می شوند.

کمردرد(دیسک):

مفصل

محل اتصال استخوان ها به هم را مفصل می گویند. استخوان ها به کمک رشته های محکمی از بافت پیوندی به نام رباط د رمحل خود مستقر شده اند

مفصل ها را بر اساس ساختمان و نوع حرکت به سه گروه:

درون سلول های ماهیچه ای،رشته های باریکی از جنس پروتئین وجود دارد که می تواندمنقبض یا کوتاه تر شوند.وقتی سلول های یک ماهیچه منقبض می شوند،طول ان ماهیچه کم وضخامتش زیاد می شود.دراینحالت،زردپی واستخوانی راکه به ان اتصال دارد می کشد اما این ماهیچه با انبساط خود نمی توانداستخوان را به جای قبلی بازگرداند.این عمل را باید یک یا چند ماهیچه درسمت دیگراستخوان به کمک انقباض خود،انجام دهد.به همین دلیل بیشتر ماهیچه های اسکلت عمل متقابل دارند وبا هم کار می کنند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

بخش اول:  ماده وتعییرات آن

بخش دوم : زمین زیستگاه ما

بخش سوم : انرژی وزندگی

بخش چهارم : دنیای زنده