پاورپوینت قرارداد پیمانکاری

پاورپوینت قرارداد پیمانکاری

پاورپوینت قرارداد پیمانکاری

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 155 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

کارفرما :شخص حقوقی است که طرف  پیمان با  پیمانکار است وکارهای موضوع  پیمان برای وی انجام می شود.

مجري طرح: شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که ازطرف کارفرما  وظیفه دارد با بکارگیری سایر عوامل مدیریت و اجرا و هماهنگی آنان ، طرح را براساس گزارش امکان سنجی تصویبی با انتخاب مناسب ترین روش ودر چارچوب اعتبارات و مدت مصوب، اجراء نماید.

مجری طرح  جهت  مدیریت، کنترل و هماهنگی  پروژه ها و مراحل اجرایی طرح  پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح می تواند از یک شرکت به عنوان پیمانکار مدیریت استفاده و کلیه وظایف و مسئولیت های کارفرمایی را بجز موارد ی به وی تفویض نماید.

 پیما نکار: شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که با عقد قرارداد نسبت به کارفرما متعهد می شود که عملیات اجرایی پیمان را انجام دهد.

پیمانکار مدیریت: شخصیتی حقوقی است که به نمایندگی از طرف کارفرما ویا  مجری طرح مسئولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه ها  و  مراحل اجرائی  را به عهده دارد.

پیمانکار مدیریت وظایف خود را درچارچوب  روشها، ضوابط  و دستورالعمل هایی که به تا یید کارفرما یا مجری طرح رسیده است،  انجام داده و با اعمال مدیریت مستقیم  و  روزانه بر سایر عوامل اجرایی در مقابل  کارفرما یا مجری، مسئولیت صحت انجام کیفی و کمی کار را طبق مشخصات برآوردها  و برنامه های اولیه و  تغییرات احتمالی آن با ارائه  گزارشات مستمر  به عهده دارد.

ب - مرحله امکان سنجی-feasibility

تشخیص و بررسی اجمالی گزینه های احتمالی و  توجیه فنی،مالی،اقتصادی،انتخاب فن آوری،قیمت تمام شده محصول،مکان یابی،مدت اجراء،سودآوری وتوجیه اجتماعی  و  زیست محیطی  طرح.

در نتیجه این تحقیقات گزارشی تهیه و به کارفرما اعلام که مبنای پذیرش ویا رد طرح توسط کارفرما می شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

عوامل قرارداد پیمانکاری

بخش های بزرگ کاری یک پروژهE.P.C

قرار داد  پیمانکاری

مراحل اجرای پروژه های صنعتی

الف -  مطالعات شناسایی طرح     prefeasibility  )  )

ب - مرحله امکان سنجی-feasibility

پ - تهیه طرح مقدماتیBasic  Design 

امور مربوط به تهیه طرح مقدماتی:

مطالعات تفصیلی طرحِِ Detailed  Design   

قانون برگزاری مناقصات

ارزیابی کیفی مناقصه گران

مراحل ارزیابی کیفی

معیار های اصلی انتخاب پیمانکاران (براساس آئین نامه ،س.م.و.ب.ک)

ترتیب تهیه و تسلیم  پیشنهادها

شرایط تسلیم و تحویل  پیشنهادها

ارزیابی فنی بازرگانی

مناقصه در شرایط زیر تجدید می شود

مناقصه در شرایط زیر لغو می شود

مراحل انعقاد قرارداد

اسناد مناقصه

تیپ قرارداد پیمانکاری

موافقت نامه 

ماده 1 موافقتنامه- موضوع پیمان

موضوع پیمان از نظر قانون مدنی

شرایط موضوع پیمان

شرایط   ویژه  و   قراردادی   موضوع پیمان

ماده 2 موافقتنامه – اسناد و مدارک پیمان

ماده 3 موافقتنامه - مبلغ

ماده4 موافقتنامه – تاریخ تنفیذ،مدت و تاریخ شروع کار

ماده5 موافقتنامه - دوره تضمین

ماده 6موافقتنامه – نظارت بر اجرای کار

ماده 7 موافقتنامه- نشانی دو طرف

شرایط

عمومی

پیمان

ماده1- پیمان

موارد استثنا شده اختیارات مدیرطرح

نظارت مهندس مشاور بر اجرای کار

نحوه انتخاب مهندس مشاور

موضوع پیمان

شرایط موضوع پیمان

تاییدات و  تعهدات پیمانکار

کسورات صورت وضعیت

کسورات (مالیات)  در قرارداد پیمانکاری

تعهدات و اختیارات کارفرما

تضمین شرکت در مناقصه

توضیح راجع  به تضمین انجام تعهدات

نحوه پرداخت وباز پرداخت پیش پرداخت طبق دستورالعمل

توضیح راجع به عدم تحویل کارفرما

حوادث قهری