پاورپوینت گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه

پاورپوینت گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه

پاورپوینت گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 131 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

چاره نيست پادشاه را از آن كه هر هفته‌اي دو روز به مظالم بنشيند و داد از بيدادگر بستاند ، و انصاف بدهد ، و سخنِ رعيّت به گوش خويش بشنود بي‌واسطه‌اي ، و چند قصّه كه مهم‌تر بُوَد بايد كه عرضه كنند و در هر يكي مثالي دهد ، كه چون اين خبر در مملكت پراكنده شود كه خداوندِ جهان ، متظلّمان و دادخواهان را ، در هفته‌اي دو روز ، پيشِ خويش مي‌خواند و سخن ايشان مي‌شنود ، همه ظالمان بشكوهند و دستها كوتاه دارند و كس نيارد بيدادي كردن و دست درازي كردن از بيم عقوبت .

چنان خواندم در كتب پيشينيان كه بيشتر از ملكانِ عجم دو كاني بلند بساختندي ، و بر پشت اسب بر آن جا بايستادندي ، تا متظلّمان كه در آن صحرا گرد شده بودندي ، همه را بديدندي و داد هر يك بدادندني ، و سببِ اين ، چنان بوده است كه چون پادشاه جايي نشيند كه آن جايگاه را در و درگاه و دربند و دهليز و پرده و پرده‌دار باشد ، صاحب غرضان و ستمكاران آن كس را باز دارند و پيش پادشاه نگذارند.

واجب است بر پادشاهان از احوال رعيّت و لشكر و دور و نزديك خويش بر رسيدن ، و اندك و بسيار ، آنچه رود ، بدانستن . اگر نه چنين كند ، عيب باشد و بر غفلت و خواركاري و ستمكاري حمل كنند و گويند : فساد و درازدستي كه در مملكت مي‌رود ، يا پادشاه مي‌داند يا نمي‌داند .

اگر مي‌داند و تداركي و منعي نمي‌كند ، آن است كه همچون ايشان ظالم است و به ظلم رضا داده است ، و اگر نمي‌داند ، پس غافل است و كم‌دان ، و اين هر دو معني نه نيك است . لابد صاحب بريد حاجت آيد . و به همه روزگار ، پادشاهان ، در جاهليّت و اسلام به همه شهرها بريد داشته‌اند ، تا آنچه مي‌رفته است از خير و شرّ از آن بي‌خبر نبوده‌اند .

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

آشنايي با سياست نامه

آشنايي با ويژگي هاي نثر قرن پنجم

آشنايي با شيوه نگارش ودريافت زيبايي هاي لغوي ومعنوي نثرنظام الملك

تشخيص نقاط ضعف و قوت قلم نويسنده

آشنايي با مسائل سياسي ،اجتماعي وفرهنگي دوره سلجوقيان

 بررسي وتجزيه وتحليل نظام سازمانهاي اداري ،طبقات اجتماعي آداب ورسوم روزگار سلجوقيان

 تجزيه وتحليل انديشه مؤلف ودر نهايت پذيرش يا رد مضامين مطرح شده