پاورپوینت تاريخ ادبيات 3

پاورپوینت تاريخ ادبيات 3

پاورپوینت تاريخ ادبيات 3

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 165 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

  • مكتب وقوع

ظهور مكتبي تازه به عنوان برزخ ميان شعر عصر تيموري و سبك معروف هندي (در بيان حالات عشق  و عاشقي از روي واقع:ماجراهاي  ميان عاشق  و معشوق،با  زباني  قابل فهم وعاري از پيرا يه هاي ادبي).

قاآني 2

بدعت و نوآوري در تغزل و تشبيب.

-برخورداري از زباني غني وشيوا و تسلط كامل او بر الفاظ.

-اقتدار و هنر فراوان در ساختن مسمط.

-كمبود معاني و مضامين فلسفي و عرفاني در شعر او.

آثار محمد حسن خان اعتماد السلطنه1

مرآت البلدان ناصري:در جغرافيا و تاريخ شهرهاي ايران.

-تاريخ منتظم ناصري:تاريخ عمومي بزرگي در سه جلد.

-خيرات حسان:در شرح احوال زنان معروف اسلام.

-المآثرو الآثار:شرح وقايع حكومت ناصر الدين شاه وعلما ورجال دوره.

تاريخ نو

نوشته شاهزاده جهانگير ميرزا فرزند عباس ميرزا و نوه فتحعلي شاه در دنباله كار عبدالرزاق بيگ و در قالب عباراتي فاقد تكلف بريده و بعضا نادرست،كتاب حاوي اطلاعات مفيد تاريخي است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

ويژگي هاي شعر و تحول آن در عهد صفوي

ويژگي هاي شاعران عهد صفوي   

موضوعات شعر و انواع آن     

شاعران معروف عهد صفوي

افشاريه و زنديه

اوضاع اجتماعي و ادبي ايران در دوره قاجاريه

شاعران معروف اوايل دوره قاجار 

نثر نويسان معروف دوره اول قاجاريه

تاريخ نويسي،تذكره ها و كتب شرح احوال

چاپ و چاپخانه             

آشنايي با دارالفنون