پاورپوینت بحثی دراعداد اول

پاورپوینت بحثی دراعداد اول

پاورپوینت بحثی دراعداد اول

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:14 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

 اعداد اول

 اول است اگر تنها مقسوم علیهای مثبت آن یک و خودش باشد. 

برای عدد اول همواره داریم  یا

 

  هر عدد صحیح بجز 1و 1- دارای حداقل یک مقسوم علیه اول است.

 

تعداد اعداد اول نامتناهی است.

 اثبات:برهان خلف.گیریم قرار میدهیم

 دارای مقسوم علیه اول است لذا وجود دارد ای که.از طرفی

قضیه اساسی حساب. هر عدد طبیعی بزرگتر از یک را می توان بطور یکتا به

 شکل حاصلضرب اعداد اول نوشت.

 

 

 

فهرست مطالب واسلایدها:

الگوریتم تقسیم

نتیجه ها و ویژگی های حاصل از الگوریتم تقسیم

 

اعداد اول

مسائل