پاورپوینت تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم  

پاورپوینت تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم  

پاورپوینت تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم  

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 19 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

مراحل تثبیت و تخلیه مصدومین در حالت های مختلف

1- تثبیت و خارج کردن مصدوم از خودرویی که بر رویی چهار چرخ قرار دارد .

2- تثبیت و خارج ساختن مصدوم  از خودرویی که به پهلو  واژگون شده است .

3- تثبیت و خارج ساختن مصدوم از خودرویی که به روی سقف قرار دارد.

تثبیت و خارج ساختن مصدوم از خودرویی که برروی چهار چرخ قرار دارد

اگر خودرو واژگون نشده بود می توان مصدوم را به روشهای مختلف وگوناگون خارج کرد

افرادی که سرپا بوده وقادر به راه رفتن  می باشند کمک کنید تا از خودرو خارج شود

مجروحین بیهوش و افرادی که به پهلو افتاده اند را می توان از روی صندلی بلند کرد وتوسط برانکارد و جابجا نمود

مصدومینی که کف خودرو افتاده اند از محل درها خارج کرده وروی برانکارد  قرار داده وقبل از انتقال  توسط تسمه یا باند سه گوش

خارج کردن مصدومی که فقط جراحات سطحی دارند

کمک به خروج افرا دی که مشکل جدی ندارند و جراحات  کم وسطحی دیده اند و می توانند روی پای خود بایستند و راه بروند .

اقدامات حمایتی : مصدومینی که با چرخش بدن – ایستادن وحرکت کردن خطری آنها را تهدید نمی کند

کمک کنید مصدوم روی صندلی 90 درجه بجرخد و هر دو پایش را روی هم بگذارد

 کمک کنید سر پا بایستد

 وقتی مطمئن شدید میتواند راه برود ، دست مصدوم را دور گردن خود بیاندازید.

 دست دیگرش را با دست دورتر خود بگیرید .

 دست آزاد خود را به دور کمر مصدوم ببرید و کمرش را بگیرید .

 کمک کنید به سمت آمبولانس اتنقال یابد واجازه دهید قدم هایش را تنظیم نماید .

 اگر در حین کمک بطور ناگهانی بیهوش شد به سرعت بتوانید کمک کنید .

 

فهرست مطالب و اسلایدها

1- تثبیت وفیکس کردن مصدوم برای جابجایی و انتقال در حالت های مختلف

2- انتقال مصدوم به آمبولانس

3- پایان عملیات