پاورپوینت وارونگی در طراحی برنامه درسی رشته های حرفه گرا، ماموریت گرا

پاورپوینت وارونگی در طراحی برنامه درسی رشته های حرفه گرا، ماموریت گرا

پاورپوینت وارونگی در طراحی برنامه درسی رشته های حرفه گرا، ماموریت گرا

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 49 اسلاید

مفهوم اولیه و اساسی:
Basic Concept

تقدم  تجربیات کلینیکی بر تجربیات نظری

... برخلاف برنامه های متداول که تقریبا

 تقدم مطلق با مباحث نظری است و تجربه کلینیکی در قالب انترنشیپ( کارورزی) تحصیل می شود

مفهوم اولیه و اساسی:
 Basic Concept

در مفهوم اولیه ”وارونگی“ تقدم زمانی

مد نظر است.

 با توسع مفهومی به :

وارونه کردن ” نگاه سلسله مراتبی“ نسبت به دروس کلینیکی و دروس میدانی و عملی

 می توان رسید. منزلت و مرتبت برتر دانش نظری مردود است

توجیهات نظری برنامه درسی وارونه
Theoretical Justifications

دیوئی: vocationalism / occupationalism 

حرفه گرائی به معنای دیگری مورد نظردیوئی است

 در چارچوب موازین و مبانی اندیشه دیوئی یعنی عمل گرائی باید تفسیر شود.

نه به معنائی که در گفتمان امروزی آموزش های فنی وحرفه ای مطرح است.

برای همه یادگیری ها نه فقط یادگیری های کاربردی و فنی حرفه ای

 

فهرست مطالب و اسلایدها

طراحی برنامه درسی 

مفهوم اولیه و اساسی:

Basic Concept

توجیهات نظری برنامه درسی وارونه

Theoretical Justifications

دیوئی

برنامه درسی core  مبتنی بر تجربه شخصی

توجیهات نظری برنامه درسی وارونه

Theoretical Justifications

لیوتار:کنش وری در برابر فراروایت

تقویت تفکر(شایستگی) تکنولوژیک

توجیهات نظری برنامه درسی وارونه

Theoretical Justifications

تقویت تفکر تلفیقی

در میان عناصر حرفه ای Professionalism

شورت : انواع دانش دانشگاهی،

تجربیات عملی

Practical Experiences

تجربیات موردی

تجربیات سیستمی

اجرا و عملیاتی کردن ایده وارونگی

Operationalization

استلزامات

Required Conditions