پاورپوینت طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک

پاورپوینت طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک

پاورپوینت طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 31 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

رويکردهای اصلی در مهندسی و ايجاد سيستم های تجارت الکترونيک

طراحی و توليد سيستم EC  اختصاصی

عبارتست از توليد سيستم مبتنی بر نيازها و شرايط اختصاصی سازمان تجاری

بکارگيری ابزارهای عمومی و آماده

عبارتست از تنظيم و پيکره بندی راه حل های آماده مبتنی بر شرايط و نيازهای اختصاصی سازمان تجاری

معيارهاي مطرح در انتخاب گزينه توسعه و ايجاد نرم‌افزار ECS

متدولوژی های توسعه سيستم

تعريف متدولوژی

عبارتست از روش خاص برای حل يک نوع مسئله

ابعاد متدولوژی (فرآيند, ابزار, خروجی)

فرآيند (مراحل و گام های اجرايي, تقدم و تاخر انجام مراحل)

ابزار (تکنيک ها, استانداردها, دستورالعمل ها و ...)

خروجی (مستندات, نرم افزار, سيستم, مدل و ...)

تمايز بين انواع متدولوژی

فهرست موضوعات مطرح در فرآيند مبتنی بر توليد EC اختصاصی

وضعيت موجود

معماری موجود سازمان تجاری

سيستم تجارت الکترونيک(ECS)  موجود سازمان تجاری

وضعيت جديد (الکترونيکی)

معماری جديد سازمان تجاری

سيستم تجارت الکترونيک (ECS)  جديد سازمان تجاری

مراحل فرآيند کلان مبتنی بر عدم وجود سيستم الکترونيکی در وضعيت موجود سازمان تجاری

شناخت وضعيت موجود معماری سازمان تجاری

شناخت مشکلات, انتظارات و نيازهای وضعيت موجود معماری سازمان تجاری

تحليل و ارزيابی وضعيت موجود معماری سازمان

طراحی وضعيت جديد (الکترونيکی) معماری سازمان تجاری

طراحی سيستم تجارت الکترونيک سازمان تجاری

پياده سازی سيستم تجارت الکترونيک سازمان تجاری

اجرای معماری جديد (الکترونيکی) سازمان تجاری

بکارگيری سيستم تجارت الکترونيکی سازمان تجاری

 

فهرست مطالب و اسلایدها

رويکردهای اصلی در مهندسی و ايجاد سيستم های تجارت الکترونيک

طراحی و توليد سيستم EC  اختصاصی

فرآيند مبتنی بر رويکرد طراحی و توليد سيستم EC  اختصاصی

متدولوژی های توسعه سيستم

 تمايز بين انواع متدولوژی

فهرست عمليات اصلی در فرآيند توليد EC اختصاصی

فرآيند مبتنی بر عدم وجود سيستم الکترونيکی در وضعيت موجود

 مراحل فرآيند کلان مبتنی بر عدم وجود سيستم الکترونيکی در وضعيت موجود سازمان تجاری

شناخت وضعيت موجود معماری سازمان تجاری

وضعيت موجود ماموريت سازمان

شناخت وضعيت موجود معماري لايه عملياتي سازمان تجاري

 وضعيت موجود ساختار و عوامل اجرايي (چارت) سازمان

وضعيت موجود جريانهای عمومی فيزيکی سازمان