پاورپوینت تبدیل فوریه

پاورپوینت تبدیل فوریه

پاورپوینت تبدیل فوریه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 21 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

تبدیل فوریه (Fourier  Transform)

پس ازعبور  نور  از يك منشور ‍(Prism)  يا diffraction grating، نور به اجزا  مختلف با فركانس هاي خاص خود  (مونوكروماتيك) تجزيه مي شود.

 اين امر مشابه  تبديل فوريه (FT) است.

مي توان يــك سيگنال يك بعدي را بصورت  مجموعه اي از امواج سينوسي (با فركانس و دامنه متفاوت)  نشان داد.

هرچه فركانس هاي  بيشتري را محاسبه نماييم تخمين فوريه يك سيگنال دقيق تر مي شود  و  اطلاعات  بيشتري  درباره شكل اوليه آن بدست مي آيد.

FT  مبتني بر اين واقعيت است كه  سيگنال دوره اي (Periodic) شامل  بي نهايت سيگنال هاي سينوسي وزن دار با فــركانس هاي متفاوت است. اين فركانس ها  عبارتند از  فركانس پايه (frequency Fundamental ) و مضارب درست اين فركانس پايه.

 در تبديل فوريه، توابع پايه‌اي هم جهت(orthonormal basis function)، امواج سينوسي با فركانس‌هاي متفاوت هسنند كه در فضاي بي‌نهايت تعريف شده‌اند

هر يك از ضرايب حاصل در تبديل فوريه توسط ضرب نقطه‌اي(inner product)   تابع ورودي و يكي از توابع پايه‌اي(basis function) بدست مي‌آيد.

اين ضرايب، در واقع، درجه شباهت بين تابع ورودي و تابع پايه‌اي مورد نظر را نشان مي‌دهد.

اگر دو تابع پايه‌اي بر هم عمود (orthogonal)  باشند، حاصل‌ضرب نقطه‌اي آنها صفر و لذا نشان مي‌دهد كه آن‌دو با هم شبيه نيستند.

 بنابراين اگر سيگنال يا تصوير ورودي از اجزايي تشكيل شده باشد كه يك يا چند تابع پايه‌اي داشته باشد، سپس آن يك يا چند ضريب بزرگ و ديگر ضرايب كوچك هستند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

 در تبديل فوريه، توابع پايهاي هم جهت(orthonormal basis function)، امواج سينوسي با فركانسهاي متفاوت هسنند كه در فضاي بينهايت تعريف شدهاند

Inverse Fouries Transform

Advantage

1D Fourier Transform

Fourier Transform of f(t)

Real part of this Function is:

2D Fourier Transfrom

Discrete Fourier Transform