پاورپوینت کارگاه SPSS پیشرفته (تحلیل عاملی اکتشافی)

پاورپوینت کارگاه SPSS پیشرفته (تحلیل عاملی اکتشافی)

پاورپوینت کارگاه SPSS پیشرفته (تحلیل عاملی اکتشافی)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 14 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

تحلیل عاملی Factor Analysis

این روش توسط کارل پيرسون 1901 وچارلز اسپيرمن 1904براي اولين بار هنگام اندازه گيري هوش مطرح شد.

براي تعيين تأثيرگذارترين متغيرها در زمانيكه تعداد متغيرهاي مورد بررسي زياد و روابط بين آنها ناشناخته باشد، استفاده مي شود. در اين روش متغيرها در عاملهايي قرار مي گيرند، به طوريكه از عامل اول به عاملهاي بعدي درصد واريانس كاهش مي يابد، از اين رو متغيرهايي كه در عامل هاي اولي قرار مي گيرند، تأثيرگذارترين هستند.

تحليل عاملي از تعدادی فنون آماری ترکیب شده و هدف آن ساده تر کردن مجموعه‌های پیچیدة داده‌هاست.

            تحلیل عاملی به عنوان يك تكنيك كاهش دهنده ي داده ها نام-گذاري شده است.

داده هاي اوليه براي تحليل عاملي، ماتريس همبستگي بين متغيرها است.

            به منظور پي بردن به متغيرهاي زيربنايي يك پديده يا تلخيص مجموعه اي از داده ها از آن استفاده می شود.

پيش فرض هاي تحليل عاملي

حجم نمونه: حداقل 5 مورد براي هر متغير

 نرمال بودن: متغيرها داراي توزيع نرمال باشند.

 خطي بودن متغيرها: خطي بودن مهم است زيرا تحليل عاملي مبتني بر همبستگي است.

دور افتاد ه ها در ميان موردها: از مجموعه داد ه ها حذف شوند.

كمي باشند، دامنه ي نمرات آنها بزرگ، داراي توزيع متقارن و تك نمايي باشند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

تحلیل عاملی Factor Analysis

تعریف ماتریس همبستگی

فایده تحلیل عاملی

طبقه بندی تحلیل عاملی

تحلیل عامل اکتشافی:(Exploratory Factor Analysis=EFA)

تحلیل عامل تائیدی:(Confirmatory Factor Analysis=CFA)

تحلیل عاملی اکتشافی: یک مثال

نرم افزارهاي انجام تحليل عاملي