پاورپوینت تمرین خوا ندن (تأکید بر لحن،آوا وآهنگ مناسب)

پاورپوینت تمرین خوا ندن (تأکید بر لحن،آوا وآهنگ مناسب)

پاورپوینت تمرین خوا ندن (تأکید بر لحن،آوا وآهنگ مناسب)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 39 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

1.درلحن روایی از تک لحنی خواندن متن پرهیز کنید وبه تناسب شخصیت هابه تغییر های مناسب آهنگ توجه کنید.

2. رعایت سرعت مناسب خواندن در تاثیر گذاری،مهم است.

3.با رعایت دقیق فراز و فرودها ی آوایی متناسب با جریان داستان،حالت کشش وانتظار در شنونده برانگیخته می شود وبا ایجادگسست های آوایی ووصل و د رنگ های مناسب، اورابه گوش دادن ترغیب می کنیم.

4.کلماتی راکه می خواهیدتاثیرگذارباشند،برجسته کنید.این مطالب بارعایت «تکیه»اتفاق می افتد.

5.بهتراست درمیانه ی متن ها،حرف (وَ)به صورت _ُخوانده شودتاامتدادآوایی کلام حفظ شود.رعایت این نکته درخواندن شعرنیزضروری است.

لحن زبان فارسي: 

 لحن  يعني آواز خوش  و موزون  نوا كشيدن صدا يا اجتماع حالت هاي صدا هاي مختلف (دهخدا )  لحن نحوه ي  خواندن وبيان كردن جملات است با توجه به شرايط و فضاي حاكم بر جملات كل متن  انواع لحن وآهنگ كلي زبان

 فارسي را مي توان عبارت از موارد زير دانست .

لحن ستايشي :

ستايش مخصوص خداوند است وشاعر يا ونويسنده در آن خداوند را به خا طر آفرينش بي همتا قدرت بي نظير والطاف فراوانش مي ستايد . بسياري ازستايش ها را مي توان درد يبا چه ها  ومقدمه هاي كتاب هاي  نظم ونثر

مشاهده كرد مانند آثار فردوسي وسعدي 

آغازگر كتاب فارسي سوم  شعري از محمود پور وهاب است. در اين شعر، فرد با تواضع و فروتني رو به روي پروردگار ايستاده است؛ بنابراين لحني ستايشي را مي طلبد.غنصر قوي در اين لحن حس و عاطفه ي كلام است و نرمي و لطافت بايد در خوانش آن رعايت شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

گام اول:

خواندن درست وروان یک متن 

گام دوم:

رعایت لحن وآهنگ متن با توجه به شرایط موجود ومتناسب با فضای حاکم بر متن