پاورپوینت نظریه گراف و کاربرد های آن

پاورپوینت نظریه گراف و کاربرد های آن

پاورپوینت نظریه گراف و کاربرد های آن

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:82 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

در دنياي اطراف ما، وضعيف هاي فراواني وجود دارند كه مي توان توسط نموداري متشكل از يك مجموعه نقاط ، به علاوه خطوطي كه برخي از اين نقاط را به يكديگر متصل مي كنند، به توصيف آنها پرداخت، به عنوان مثال ، براي نشان دادن رابطه دوستي بين يك دسته از انسان ها مي نوانيم هر شخص را با يك نقطه مشخص كنيم . نقاط متناظر با هر دو دوست را با يك خط به يكديگر وصل نماييم، يا در جاي ديگر ممكن است براي نشان دادن يك شبكه ارتباطي، از نموداري استفاده كنيم كه در آن ، نقاط نمايانگر مراكز ارتباطي و خطوط، نشان دهنده پيوندهاي ارتباطي بين مراكز باشند. توجه داشته باشيد كه در اين گونه نمودارها، آن چه بيشتر مورد توجه است اين است كه آيا دو نقطه داده شده ، به وسيله يك خط به يكديگر متصل هستند يا نه و طريقه اتصال آنها اهميتي ندارد. تجربه رياضي اين وضعيت ها به مفهوم گراف منتهي مي شود.

 

فهرست مطالب واسلایدها:

فصل اول

مقدمه

آشنايي با گراف

يك ريختي گراف ها

ماتريس وقوع . مجاورت

زير گراف ها

درجه راس ها

مسيرها

دور ها

مساله كوتاه ترين مسير

فصل دوم

درخت ها

یال های برشی و باند ها

راس های پرشی

فرمول کیلی

مساله ارتباطي دهي

فصل سوم

همبندی

کاربرد ها

تور های اویلری

دورهاي هميلتني

کاربرد ها 2

الگوريتم فلوري

مسئله فروشنده دوره گرد

فصل چهارم

تطابق ها

تطابق ها و پوشش ها در گراف هاي دو بخشي

قضية ويزينگ

کاربرد ها

گراف های قابل توجه

منابع