پاورپوینت كنترل آماري فرآيند(spc)

پاورپوینت كنترل آماري فرآيند(spc)

پاورپوینت كنترل آماري  فرآيند(spc)

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:56 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

7-استفاده از  SPC  به منظوركنترل فرايند

حال در اين مرحله مي بايست فاصله زماني دو نمونه برداري و تعداد نمونه ها را مشخص كنيم كه دو حالت وجود دارد.

 الف- مقدار توانايي فرايند از حد اقل مورد نظر مشتري كوچكتر است :

اندازه نمونه  همان اندازه مبناست ولي كنترل به صورت صد در صد صورت مي گيرد.

ب-مقدار توانايي فرايند از حداقل مشتري بزرگتر است :

اندازه نمونه همان اندازه نمونه نمودار مبنا ست وو در تعيين فركانس نمونه برداري دو امل دخيل است :( تيراژ توليد و توانايي فرايند )

 

فهرست مطالب واسلایدها:

هفت ابزار كنترل فرآيند آماري

برگه ثبت داده ها

هيستو گرام

نمودار علت ومعلول

نمودار پارتو

انواع تغييرات در فرآيند

توزيع نرما ل

معرفي نمودار هاي كنترلي

ارتباط نمودارهاي كنترل با توزيع نرمال

حالت هاي خارج از كنترل

مدل عمومي براي نمودارهاي كنترل

انواع نمودارهاي كنترلي براي مشخصه هاي متغير

توانايي فرآيند

شاخص  Cpu   

پياده سازي كنترل فرآيند آماري

 مرحله دوم : اجراي SPC

گام دوم-محاسبه حدود اوليه ورسم نمودار

گام چهارم- انجام اقدام اصلاحي

بروز كردن نمودارهاي كنترل

استفاده از  SPC  به منظوركنترل فرايند

مزاياي  SPC نسبت به روشهاي كنترل معمول