پاورپوینت ADVANCED CONTROL

پاورپوینت ADVANCED CONTROL

پاورپوینت ADVANCED  CONTROL

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:39 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

تمرین 3-5: نشان دهید اگر λ مقدار ویژه ماتریس A بوده و x بردار ویژه متناظر آن باشد در اینصورت f(λ)  مقدار ویژه ماتریس f(A) بوده و x بردار ویژه متناظر آن است.

تمرین 3-6: نشان دهید توابع یک ماتریس خاصیت جابجایی دارد یعنی

f(A)g(A)=g(A)f(A)

تمرین 3-7: فرض کنید

مطلوبست تعیین B بگونه ای که eB=C

نشان دهید که اگر λi=0 باشد آنگاه B وجود ندارد

حال فرض کنید

مطلوبست تعیین B بگونه ای که eB=C  . آیا درست است که برای

هر C غیر منفرد ماتریس  B وجود دارد که eB=C

تمرین 3-8: اگرماتریس A متقارن باشد رابطه بین مقادیر ویژه و مقادیر تکین چیست؟ (راهنمایی: در ماتریسهای متقارن داریم:   A=A2)

 

فهرست مطالب واسلایدها:

 محاسبه توابع ماتریس مربعی