پاورپوینت کنترل پذیری و رویت پذیری

پاورپوینت کنترل پذیری و رویت پذیری

پاورپوینت کنترل پذیری و رویت پذیری

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:47 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

کنترل ناپذیری و رویت ناپذیری از کجا می آیند؟

اگر سیستم را قطری کنیم:

 z1 از ورودی تاثیر می گیرد و در خروجی ظاهر می شود.

  کنترل پذیر –رویت پذیر

 z2از ورودی تاثیر نمی گیرد و در خروجی ظاهر می شود.

  کنترل ناپذیر-رویت پذیر

 z3از ورودی تاثیر می گیرد و در خروجی ظاهر نمی شود.

   کنترل پذیر-رویت ناپذیر

 z4 نه از ورودی تاثیر می گیرد و  نه در خروجی ظاهر می شود.

  کنترل ناپذیر-رویت ناپذیر

بنابراین منشاء کنترل ناپذیری و رویت ناپذیری حذف صفر وقطب و بعبارت دیگر وجود حالتهای اضافی است.

 به سیستم هایی که زیر سیستم کنترل ناپذیر آن پایدار باشد پایداری پذیر می گوئیم. Stabilizable