پاورپوینت رج بندي

پاورپوینت رج بندي

پاورپوینت رج بندي

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 39 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

رج بندي جوامع يكي از بخش هاي اكولوژي آمارغیر کلاسیک مي‌باشد و اصطلاحي است كه براي توصيف مجموعه اي از فنون بكار مي رود كه اين فنون واحد هاي نمونه را براساس ارتباطشان با يك يا چند محور مختصاتي، در موقعيت مختصاتي خاصي در دستگاه مختصات قرار مي دهند كه اين گونه مرتب شدن، اطلاعات فراواني را در باره تشا بهات اكولوژيكي گونه ها مهيا مي سازد با استفاده از این روش ها گروه بندي بر اساس داده هاي پوشش منجر به تشكيل گروه گونه هاي اكولوژيك گياهي مي گردد. . اصلي ترين هدف رج بندي خلاصه سازي (Summarization) است كه در واقع با فشرده و خلاصه كردن مجموعه انبوه داده ها شناخت روابط اكولوژيك مقدور مي گردد.

انواع روش هاي رج بندي

الف) رج بندي مستقيم (Direct ordination)

1- تجزیه عامل ها (Factor analysis)

2- تجزیه مولفه هاي اصلي (Principal componant analysis)

3- آناليز كاهشي (Redundancy Analysis)

4- آناليز تشخيصي (Discriminant Analysis)

5- آناليز تطبيقي متعارفي (Cononical Corespondance Analaysis)

ب) رج بندي غير مستقيم (Undirect ordination)

1- ميانگين گيري وزني (Weighted averaging)

2- رج بندي قطبي (Polar ordination)

3- آناليز تطبيقي (Corespondance Analaysis)

4- آناليز تطبيقي قوس گيري شده (Detrended Corespondance Analaysis)

5- مقياس بندي چند بعدي (MS)

6- مقياس بندي غير پارامتريک (Non-Metrice Multidimentional scaling)

 

فهرست مطالب و اسلایدها

رج بندي چيست؟

انواع روش هاي رج بندي

تجزيه مولفه هاي اصلي با استفاده از    Pc-ord

خروجي تحليل PCA :    RESULT-RESULT.TXT

رسم دياگرام دوبعدي تجزيه مولفه هاي اصلي    (PCA)

آناليز تطبيقي با استفاده از Pc-ord

رسم دياگرام دوبعدي رج بندي آناليز تطبيقي

آناليز تطبيقي قوس گير شده با استفاده از Pc-ord

رسم دياگرام دوبعدي رج بندي آناليز تطبيقي قوس گير شده

تحليل  تطبيقي  متعارفي با استفاده از  Pc-ord

تحليل  تطبيقي  متعارفي با استفاده از  Pc-ord

آناليز تطبيقي متعارفي : خروجي ها و تفسيرها

نمايش دياگرام دوبعدي

نتیجه گیری :