پاورپوینت سازمان استراژی محور

پاورپوینت سازمان استراژی محور

پاورپوینت سازمان استراژی محور

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 26 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

كارت امتيازي متوازن (BSC)

كارت امتيازي متوازن (BSC) روشي است كه در آن استراتژي‌هاي سازمان به مجموعه‌اي از شاخص‌ها يا سنجه‌هاي عملكردي قابل اندازه‌گيري تبديل شده و از طريق اجراي آن، سيستمي براي سنجش تحقق استراتژي و مديريت استراتژيك ايجاد مي‌شود.

كارت امتيازي متوازن چارچوبي است كه به سازمانها براي ترجمه استراتژي‌ها به اهداف عملياتي كه محرك عملكرد و رفتار سازمان هستند، كمك مي‌كند.  
كارت امتيازي متوازن BSC

کاپلان و نورتون در تحقيقات خود دريافتند كه شركت‌هاي موفق براي ارزيابي عملكرد خود فقط به سنجه‌هاي مالي متكي نيستند، بلكه عملكرد خود را از چهار زاويه ديد يا منظر مختلف مورد ارزيابي قرار مي‌دهند:

ایجاد سازمان استراتژی محور

نگاه رويكردهاي سنتي به ارزيابي عملكرد سازمان

رويكردهاي سنتي در اندازه گيري و ارزيابي عملكرد سازمان، اغلب بر مبناي شاخص هاي مالي استوار هستند.

رويكردهاي سنتي اغلب ديد كوتاه مدت نسبت به فرآيندهاي ارزيابي و رشد دارند.

رويكردهاي سنتي، بيشتر بر داراييهاي ملموس سازمان تاكيد دارند.

رويكردهاي سنتي، بر جنبه هاي غير مالي كه مي تواند متضمن رشد سازمان در آينده و دراز مدت باشد ، توجهي ندارد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

کارت امتيازی متوازن

 استراتژی

 هرم پياده سازی BSC

 مشکلات پياده سازی BSC

 عصر صنعتی و دارائيهای مشهود

عصر مبتنی بر دانش پايه و دارائيهای های نامشهود

 نگاه رويکردهای سنتی و BSC به ارزِيابی سازمان

 ويژگيهای سازمانهای استراتژی محور

 اصول سازمانهای استراتژی محور