پاورپوینت روشهاي نوين مطالعه مواد

پاورپوینت روشهاي نوين مطالعه مواد

پاورپوینت روشهاي نوين مطالعه مواد

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 56 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

آناليز مواد در مهندسي و علم مواد از اهميت زيادي برخوردار است به طوريکه بدون آشنايي با علم آناليز و مطالعه مواد امکان تحقيق و توسعه و يا کنترل کيفي خواص يک محصول امکان پذير نمي‌باشد. پس بدون استفاده از تکنيکهاي آناليز مواد، صنعت دستخوش شکست خواهد گرديد.

آناليز مواد در مهندسي و علم مواد از اهميت زيادي برخوردار است به طوريکه بدون آشنايي با علم آناليز و مطالعه مواد امکان تحقيق و توسعه و يا کنترل کيفي خواص يک محصول امکان پذير نمي‌باشد. پس بدون استفاده از تکنيکهاي آناليز مواد، صنعت دستخوش شکست خواهد گرديد.

چشمه بر انگيختگي :

چشمه برانگيختگي مي تواند يك چشمه  پديد آورنده پرتو x، تفنگ الكتروني، چراغ پديد آورنده پرتو ليزر، شعله و يا جرقه باشد.

وظيفه ي اين چشمه، برانگيختگي نمونه و وادار كردن آن به جذب يا نشر انرژي است. بنابراين انرژي چشمه براي پديد آوردن بر انگيختگي مهم تر از شدت آن است. انتخاب نوع چشمه به گستره طيف الكترومغناطيس مورد مطالعه بستگي دارد.

دو نكته در مورد نمونه:

اول: آنكه نمونه مورد آزمايش هرچند كه به مقدار كم،بايد معرف كل نمونه مجهول باشد.

دوم:عامل برانگيختگي بطور كامل و يكنواخت به آن بتابد.

آناليزكننده: ميتواند يك صافي، منشورو يا يك بلورپراش دهنده باشد.وظيفه ي تفكيك امواجي را كه از نمونه مي تابد و ارسال انها را به آشكارساز به عهده دارد. آشكارساز: در اين قسمت مقدار انرژي يا شدت پرتويي كه از آناليز كننده رسيده است تعيين مي شود.

ثبت كننده: جريان الكتريكي خروجي از قسمت آشكارساز را به صورت يك منحني يا جدول اطلاعات ارايه ميكند.

فهرست مطالب و اسلایدها:

تعريف آناليز و معرفي تکنيکهاي مختلف آناليز مواد

بررسي تکنيکهاي متداول در آناليز عنصري مواد

بيان تکنيکهاي متداول در آناليز حرارتي مواد

آناليز فازي اشعه X

آناليز ريزساختاري (OM، SEM، (TEM و غيره