پاورپوينت آزمایش فیلترها

پاورپوينت آزمایش فیلترها

پاورپوينت آزمایش فیلترها

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:28 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

فیلترهای بالا گذر و پایین گذر

در مدار RCدر صورتی که خروجی از دوسر مقاومت گرفته شود، فیلتر، بالاگذر و در صورتی که خروجی از دوسر خازن گرفته شود، فیلتر، پایین گذر است.

یک فیلتر بالا گذر

در اینصورت نمودار ولتاژ خروجی بر حسب فرکانس اینگونه خواهد بود: (نمودار، در کاغذ نیم لگاریتمی رسم شده)

 

فهرست مطالب واسلایدها:

فیلترها

انواع فیلترها

فیلترهای بالا گذر و پایین گذر

فرکانس نیم قدرت

نوع دیگری از فیلترهای بالا گذر و پایین گذر

مدار انتگرال گیر

مدار مشتق گیر

فیلتر میان گذر

فیلتر میان نگذر

مراحل آزمایش