پاورپوینت AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:81 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

قضیه سه – اگر عناصر ماتریس مقدار کمی از حالت سازگاری فاصله بگیرد ، مقدار ویژه آن نیز مقدار کمی از حالت سازگاری خود فاصله خواهد گرفت . 

که در آن  به ترتیب بردار ویژه و مقدار ویژه ماتریس A  می باشد .یک مقدار ویژه برابر n بوده (بزرگترین مقدار ویژه ) و بقیه آنها برابر صفر هستند .بنابراین در این حالت می توان نوشت :

در حالتی که ماتریس مقایسه زوجی A ناسازگار باشد طبق قضیه 3 ،

 

فهرست مطالب واسلایدها:

انواع حالت های تصمیم گیری

اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی

شرط معکوسی

همگنی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه

ساختن سلسله مراتبی

محاسبه وزن نسبی اتومبیل ها از نظر راحتی

یک نمونه کلی از ساختمان سلسله مراتبی

محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی

( least squares method ) روش حداقل مربعات

مجموع سطری

محاسبه وزن نهایی

ماتریس سازگار و خصوصیات آن

الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس