پاورپوینت قطبش

پاورپوینت قطبش

پاورپوینت قطبش

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 52   اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

پس شدت نور عبوری متناسب است با   برای محاسبه شدت کل نور عبوری باید از این عبارت در روی تمام جهات نور فرودی نسبت به صفحه قطبشی (یعنی بر روی تمام θ) میانگین گرفت. میانگین  برابر است با 1/2 ،  پس باز هم به این نتیجه می رسیم که نصف شدت موج فرودی از صفحه گذشته است. در شکل یک باریکه نور ناقطبیده به طور عمودی بر یک بلور کلسیت فرود می آید.

 این باریکه در سطح بلور به دو باریکه می شکند.  به این پدیده خم شدن دوگانه نور ضمن عبور از بلور کلسیت شکست دوگانه می گویند.  زیرا بلور دو ضریب شکست مختلف دارد.

جهت قطبش دو ورقه قطبی کننده موازی است ، به طوری که شدت نور عبوری از این دو Im است. یکی از صفحات را می چرخانیم تا شدت نور عبوری از مجموعه نصف شود. زاویه چرخش چقدر است. اگر پهنای خط هایی که توری تولید می کند زیاد باشد، بیشینه های خطوط طیفی که طول موجشان بهم نزدیک است می توانند رویهم بیفتند. در این صورت سنجش و تشخیص اجزا سازنده خط دشوار می شود.  بنابراین بهتر است که از یک توری استفاده شود که خط های باریک تولید کند.

فهرست مطالب و اسلایدها:

قطبش

Polarized Sunglasses

قطبش دایره ای

توری و طیف

توری