پاورپوینت ساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندی (BJT)

پاورپوینت ساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندی (BJT)

پاورپوینت ساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندی (BJT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 29   اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

منحنی مشخصه ورودی و خروجی :

منحنی مشخصه ورودی : منحنی تغییرات جریان ورودی بر حسب ولتاژ ورودی و ولتاژ خروجی است

منحنی مشخصه خروجی : منحنی تغییرات جریان خروجی بر حسب جریان ورودی  و ولتاژ خروجی است

انواع بایاس :

بیس مشترک C.B (1

فهرست مطالب و اسلایدها:

مساله  DCتحلیل   گام های

مولفه های جریانی ترانزیستور در ناحیه فعال
نواحی کار
بدیهیات

تعیین حالت ترانزیستور

فرض خطی بودن

منحنی مشخصه ورودی و خروجی

 گین ولتاژac