پاورپوینت آزمایشگاه مبانی شیمی آلی (رشته زیست شناسی)

پاورپوینت آزمایشگاه مبانی شیمی آلی (رشته زیست شناسی)

پاورپوینت آزمایشگاه مبانی شیمی آلی (رشته زیست شناسی)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 71 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

نقطه ذوب

بخش تجربی

تعیین نقطه ذوب برای

دو ترکیب شناخته شده

مخلوطی از دو ترکیب شناخته شده

یک ترکیب ناشناخته

مخلوطی از یک ترکیب ناشناخته و شناخته شده

تشخیص ترکیب ناشناخته.

وسایل و ابزار

لوله مویین

دستگاه نقطه ذوب

روش کار

آوردن:

تهیه دستگاه تعیین نقطه ذوب از اتاق تجهیزات

انتخاب دو ترکیب با نقطه ذوب شناخته شده

آوردن ماده ناشناخته از اتاق تهیه

(توجه :شماره ترکیب ناشناخته رادر دفتر یادداشت بنویسید)

پرکردن لوله مویین

با سر پهن اسپاتول نمونه را بصورت پودر در آورید

قسمت باز لوله مویین را وارد نمونه کنید(1-2 میلی متر از نمونه)

از طرف بسته لوله مویین آنرا داخل یک لوله شیشه ای بیاندازید  تا نمونه در طرف بسته لوله مویین جمع شود. اگر لازم باشد این عمل را تکرار کنید.

آزمایشگاه مبانی شیمی آلی

تقطیر ساده و جزء به جزء

تقطیر یک تکنیک خالص سازی است که در آن  ترکیباتی با نقطه جوش متفاوت با استفاده از کنترول حرارتی از هم جدا میشوند.بخاراتی که در اثر حرارت مناسب ایجاد میشوند توسط یک مبرد جمع آوری شده و نسبت به مخلوط اولیه خالص تر هستند.

مخلوط متانول/آب برای مقایسه کارایی از طریق هر دو روش تقطیر میشود و در بار دوم با قرار دادن ستون تقطیر جزء به جزء با روش اول مقایسه میشود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

تعیین نقطه ذوب

تقطییر ساده و جزء به جزء

استخراج

نوبلور کردن

کروماتوگرافی

آنالیز کیفی

آبگیری از سیکلوهگزانول

جانشینی الکتروفیلی آروماتیک