پاورپوینت کارگاه ارزیابی درونی دانشگاه

پاورپوینت کارگاه ارزیابی درونی دانشگاه

پاورپوینت کارگاه ارزیابی درونی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 43 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

واژه ها و اصطلاحات

ارزيابي (Evaluation ): عملي است كه بوسيله ي آن درباره ي يك واقعه يا فرد، با توجه به يك يا چند معيار قضاوت مي شود.

ملاك (Criterion): ويژگي مورد نظر در ارزيابي پديده ي مورد ارزيابي است.

نشانگر يا شاخص (Indicator): يعني آن چه كه به ما كمك مي كند تا ملاك را اندازه گيري كنيم، به عنوان مثال اگر ملاك ” قد باشد“ نشانگر ” بلندي“ است.

ارزش گذاري (Valuing): ابراز عقيده يا نگرش درباره ي ارزش يك چيز.

قضاوت (Judgement): به معناي داوري درباره ي كميت و كيفيت هر چيز، با توجه به هنجارها و استانداردهاي پيش ساخته.

كارايي (Efficiency): نسبت داده ي مصرف شده به ستانده.

اثربخشي (Effectiveness): ميزان نيل به اهداف تعيين شده.

هدف هاي آموزشي (Educational objective): بياناتي هستند، كه منظور و مقصود معلم و يادگيرنده را از آموزش و يادگيري مطالب آن درس مشخص مي كنند.

كيفيت در آموزش عالي

تعريف

كيفيت به عنوان تطابق وضعيت آموزش عالي با استانداردهاي از قبل تعيين شده.

كيفيت به عنوان تطابق وضعيت آموزش عالي با رسالت، هدف و انتظارات ياران آموزشي( افراد ذي نفع، ذي ربط و ذي علاقه از جمله دانشجويان، هيات علمي، قانون گذاري و مجريان).

كيفيت يك نظام دانشگاهي عبارت است از درجه ي تطابق پيامدهاي حاصل از نظام، با خواسته هاي بيان شده يا اشاره شده.

تعريف هاي ديگر

تطابق با استاندارد

تطابق با هزينه

تطابق با كاربرد

تطابق با آخرين نياز يادگيرنده( مشتري)

 

فهرست مطالب و اسلایدها

واژه ها و اصطلاحات

كيفيت در آموزش عالي

تحليل نظري ابعاد كيفي آموزش عالي

اصول كيفيت جامع در نظام دانشگاهي

سه كاركرد بينش

رفتارهاي كليدي كار گروهي

تعهد و الزامات كيفيت

كيفيت و راهبرد

كيفيت تابع راهبرد است.

ضرورت ارزيابي در برنامه ريزي توسعه ي دانشگاهي

كاربرد ارزيابي در مديريت آموزش عالي

سطوح ارزيابي در آموزش عالي

الگوي ارزيابي سيپ (Cipp)

در برنامه ريزي آموزش عالي

ارزيابي دروني

ضرورت ارزيابي دروني

اهداف ارزيابي دروني

تفاوت هاي موجود بين ارزيابي دروني و بيروني

الگوهاي اعتبار بخشي جهاني

نقش محوري شاخص ها در نظام مديريت آموزش عالي كشور

ضرورت تدوين شاخص ها

عوامل داخلي كمي موثر بر آموزش

عوامل داخلي كيفي موثر بر آموزش

عوامل داخلي كمي موثر بر پژوهش

عوامل داخلي كيفي موثر بر پژوهش

كميته ي ارزيابي دروني: مركب از 3 تا 5 نفر از اعضاي هيات علمي

تصريح و آشكار ساختن اهداف

( آموزشي، پژوهشي و خدمات تخصصي)

تعيين و تصويب عوامل مورد ارزيابي

تعريف و تصويب نشانگرهاي مناسب در خصوص

هر يك از ملاك ها و عوامل

مشخص كردن داده ي مورد نياز جهت سنجش نشانگرها

طراحي و تدوين ابزارهاي اندازه گيري جهت گردآوري داده ها

تهيه ي و تدوين گزارش مقدماتي