تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 16 صفحه

 

چکیده:

اين مقاله به بررسي الگوي رشد بخش كشاورزي با توجه به عوامل طرف تقاضا مي پردازد . در طرف تقاضا چهار عامل اصلي وجود دارد كه م يتواند الگوي رشد يك بخش يا كشور را شكل دهد. اين عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلي، گسترش بازار خارجي يا صادارت، تغيير در تركيب تقاضا براي محصولات داخلي و وارداتي يا جانشيني واردات و تغيير تكنولوژي . از طرف ديگر تأثير صادرات بخش هاي مختلف اقتصاد بر رشد بخش كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است . نتايج حاصله نشان مي دهد كه رشد بخش كشاورزي از يك طرف عمدتًا وابسته به بازار داخلي و از طرف ديگر، آن قسمت از رشد بخش كشاورزي كه مّتكي به صادرات است عمدتًا متأّثر از صادرات بخشهايي مانند صنايع غذايي و نساجي است.

 

مقدمه:

عوامل تعيين كننده ي رشد بخش كشاورزي يا هر بخش ديگري را مي توان به عوامل طرف عرضه و تقاضا تقسيم بندي كرد كه در اين مقاله اثر تغييرات طرف تقاضا بر رشد بخش كشاورزي بررسي خواهد شد. تقاضا و تغييرات آن از جمله ي عوامل مهمي هستند كه منجر به شك ل گيري الگوي توليد و رشد بخش هاي توليدي مي شوند.

طرف تقاضا را مي توان به عوامل مختلفي تجزيه كر د. يكي از تقسيم بندي هايي كه مي تواند مبناي مناسبي نيز براي بررسي سياست هاي اقتصادي كشور باشد، عبارت است از : ١- تغيير در تقاضاي نهايي داخلي يا تغيير در ظرفيت بازار داخلي براي محصولات نهايي ؛ ٢- گسترش صادرات يا گسترش بازارهاي خارجي، ٣- تغيير در تركيب تقاضا براي محصولات توليدي داخل و محصولات وارداتي كه موسوم به سياست جانشيني واردات است ؛ و ٤- تغيير در تكنولوژي توليد كه به صورت تغيير در مبادلات بين بخشي يا به صورت تغيير در تقاضاي واسط هاي بيان مي گردد.

در بخش دوم اين مقاله به بررسي مدلي مي پردازيم كه بر اساس آن مي توان در چهارچوب جداول داده - ستاده اثرات اجزاي تقاضا را بر رشد بخش هاي توليدي بررسي كرد. در بخش سوم، مدل مذكور را براي اقتصاد ايران با تأكيد بر بخش كشاورزي به كار مي بريم. در اين بخش نتايج مربوط به بخش كشاورزي را با نتايجِ كل كشور مقايسه م يكنيم. هم چنين اثر صادارت محصولات مختلف را بر رشد بخش كشاورزي محاسبه خواهيم كرد. از آن جايي كه در اين مطالعه از جدول داده – ستاده استفاده مي شود، از جداول داده - ستاده ي سال هاي ۱۳۶۵ و ۱۳۷۳ استفاده مي كنيم كه داراي ساختار مشابهي هستند. هم چنين توجه شود آخرين جدول قابل دسترس كشور مربوط به سال ۱۳۷۳ مي باشد. از طرف ديگر اغلب مطالعاتي كه در كشورراجع به رشد صورت م يگيرد، عمدتًا مبتني بر رو شهاي اقتصاد سنجي هستند ومعمو ً لا از جدول داده - ستاده و به ويژه شيوه اي كه در اين مقاله به كار گرفته شده است، كمتر استفاده مي شود. در حالي كه استفاده از جدول داده - ستاده براي تجزيه ي عوامل تعيين كننده ي رشد، در مطالعات خارجي بسيار چشم گير است. از جمله ي مهم ترين،(Albala, كارهايي كه م يتوان به آ نها اشاره كرد، مطالعاتي از قبيل البالا ) 1991هستند (Fujita, و فوجيتا ( 1991 )Duchin, دوچين ( 1988 )Fotela, فوتلا ( 1989

 

فهرست مطالب:

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی      

چكيده     

واژه هاي كليدي     

مقدمه     

گزارش استاديار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا 

مدل       

رشد بخش كشاورزي ايران   

نقش عوامل طرف تقاضا در الگوي رشد بخش كشاورزي    

اثر بخش كشاورزي بر رشد صادرات   

خلاصه و نتيجه گيري         

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

انتشارات نورعلم، همدان، ۱۳۸4 ،« تحليل داده - ستاده » : ۱- سوري، علي

رحیمی بروجردی، علیرضا، روابط بین الملل معاصر، تئوریهاو سیاستها، تهران:مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، بهار 1374.

سازمان برنامه و بودجه، مجموعه آماری سری زمانی آمارهای اقتصادی-اجتماعی، سالهای مختلف، تهران مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی وانتشارات.

کامبیز هژبر کیانی، داریوش حسنوند، بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی، مجله پژوهشنامه بازرگانی، تا بستان77.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره حسابهای اقتصادی، سالهای مختلف.

اسدی، مرتضی و قره‌باغیان مرتضی، تجارت و توسعه، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 1375.

جلالی نایینی و محمد رضا محمدی، صادرات و رشد اقتصادی، پژوهشنامه بازرگانی، زمستان75.

.۱۳۶۵ ،« جدول داده – ستاده » : ۲ - مركز آمار ايران

.۱۳۷۳ ،« جدول داد ه- ستاده » : ۳ - وزارت نيرو، معاونت امور انرژي

4- Albala-Bertrand, J.M. (1991),“Structural Change in Chile: 1960-90”,

Economic system Research, Vol. 11, No. 13, PP. 301-320.

5- Duchin, F. (1988), “Analysis Structural Change in the Economy”, in:

Mourizio ciachini (ed) Input-Output Analysis (Lonodon, Chapman

and Hall).

6- Fotela, E. (1989), “Industrial Structures and Economic Growth: An

Input –Output Perspective”, Economic System Research, Vol.1,

  1. 45-52.

7- Fujita, N. and James, W.W. (1991), “Growth Patterns of the

Japanese Economy in the 1980s: Before and After the Appreciation of

the Yen”, Economic System Research, Vol. 3, No. 4, PP. 399-412.

8- Rose, A. and Casler, S., (1996), “Input-Output Structural

Decomposition Analysis: A Critical Appraisal”, Economic System

Research, Vol. 8, No. 1, PP. 33-62.