فروشگاه علم فایل

فروشگاه علم فایل

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پایه دهم انسانی آشنایی با شاخص های اقتصادی (بخش 1 آشنایی با اقتصاد)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی بازار سرمایه (بخش 2 نهاد های پولی مالی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)

پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پایه دهم انسانی اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ایران)

پاورپوینت درس 1 انسان و محیط زیست پایه یازدهم آب، سرچشمه زندگی

پاورپوینت درس 2 انسان و محیط زیست پایه یازدهم خاک، بستر زندگی

پاورپوینت درس 3 انسان و محیط زیست پایه یازدهم پهوا، نفسِ زندگی

پاورپوینت درس 4 انسان و محیط زیست پایه یازدهم انرژی، حرکت، زندگی

پاورپوینت درس 5 انسان و محیط زیست پایه یازدهم زباله، فاجعۀ محیط زیست

پاورپوینت درس 6 انسان و محیط زیست پایه یازدهم: تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش

پاورپوینت درس 7 انسان و محیط زیست پایه یازدهم محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه

پاورپوینت درس 1 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی تاریخ و تاریخ نگاری

پاورپوینت درس 2 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی تاریخ؛ زمان و مکان

پاورپوینت درس 3 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی

پاورپوینت درس 4 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر

پاورپوینت درس 5 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی هند و چین

پاورپوینت درس 6 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی یونان و روم

پاورپوینت درس 7 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی مطالعه و کاوش در گذشته های دور

پاورپوینت درس 8 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی سپیده دم تمدن ایرانی

پاورپوینت درس 9 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان

پاورپوینت درس 10 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی اشکانیان و ساسانیان

پاورپوینت درس 11 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی آیین کشورداری

پاورپوینت درس 12 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی جامعه و خانواده

پاورپوینت درس 13 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی اقتصاد و معیشت

پاورپوینت درس 14 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی دین و اعتقادات

پاورپوینت درس 15 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی زبان و آموزش

پاورپوینت درس 16 تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی هنر و معماری

پاورپوینت درس 1 جغرافیای ایران پایه دهم جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر

پاورپوینت درس 2 جغرافیای ایران پایه دهم روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا

پاورپوینت درس 3 جغرافیای ایران پایه دهم موقعیت جغرافیایی ایران

پاورپوینت درس 4 جغرافیای ایران پایه دهم ناهمواری های ایران

پاورپوینت درس 5 جغرافیای ایران پایه دهم آب و هوای ایران

پاورپوینت درس 6 جغرافیای ایران پایه دهم منابع آب ایران

پاورپوینت درس 7 جغرافیای ایران پایه دهم ویژگی های جمعیت ایران

پاورپوینت درس 8 جغرافیای ایران پایه دهم تقسیمات کشوری ایران

پاورپوینت درس 9 جغرافیای ایران پایه دهم سکونتگاه های ایران

پاورپوینت درس 10 جغرافیای ایران پایه دهم توان های اقتصادی ایران

پاورپوینت درس 1 جامعه شناسی پایه دهم انسانی کنش‌های ما

پاورپوینت درس 2 جامعه شناسی پایه دهم انسانی پدیده‌های اجتماعی

پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی پایه دهم انسانی جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 4 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تشریح جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 5 جامعه شناسی پایه دهم انسانی جهان‌های اجتماعی

پاورپوینت درس 6 جامعه شناسی پایه دهم انسانی پیامدهای جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 7 جامعه شناسی پایه دهم انسانی ارزیابی جهان‌های اجتماعی

پاورپوینت درس 8 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت فردی و اجتماعی

پاورپوینت درس 9 جامعه شناسی پایه دهم انسانی باز تولید هویت اجتماعی

پاورپوینت درس 10 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تغییرات هویت اجتماعی

پاورپوینت درس 11 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تحولات هویتی جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 12 جامعه شناسی پایه دهم انسانی تحولات هویتی جهان اجتماعی

پاورپوینت درس 13 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت ایرانی

پاورپوینت درس 14 جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت ایرانی

پاورپوینت درس 1 علوم و فنون ادبی دهم انسانی مبانی تحلیل متن ( کارگاه فصل اول 9 اسللاید)

پاورپوینت درس 2 علوم و فنون ادبی دهم انسانی سازه‌ها و عوامل تأثیر گذار شعر فارسی ( کارگاه فصل اول 9 اسللاید)

پاورپوینت درس 3 علوم و فنون ادبی دهم انسانی واج آرایی، واژه آرایی ( کارگاه فصل اول 9 اسللاید)

پاورپوینت درس 5 علوم و فنون ادبی دهم انسانی هماهنگی پاره‌های کلام ( کارگاه فصل دوم 6 اسللاید)

پاورپوینت درس 6 علوم و فنون ادبی دهم انسانی سجع و انواع آن ( کارگاه فصل دوم 6 اسللاید)

پاورپوینت درس 7 علوم و فنون ادبی دهم انسانی سبک و سبک شناسی (سبک خراسانی) ( کارگاه فصل سوم 4 اسللاید)

پاورپوینت درس 8 علوم و فنون ادبی دهم انسانی وزن شعر فارسی ( کارگاه فصل سوم 4 اسللاید)

پاورپوینت درس 9 علوم و فنون ادبی دهم انسانی موازنه و ترصیع ( کارگاه فصل سوم 4 اسللاید)

پاورپوینت درس 11 علوم و فنون ادبی دهم انسانی قافیه ( کارگاه فصل چهارم 10 اسللاید)

پاورپوینت درس 12 علوم و فنون ادبی دهم انسانی جناس و انواع آن ( کارگاه فصل چهارم 10 اسللاید)

پاورپوینت درس 1 منطق پایه دهم انسانی منطق، ترازوی اندیشه

پاورپوینت درس 2 منطق پایه دهم انسانی لفظ و معنا

پاورپوینت درس 3 منطق پایه دهم انسانی مفهوم و مصداق

پاورپوینت درس 4 منطق پایه دهم انسانی انواع و شرایط تعریف

پاورپوینت درس 5 منطق پایه دهم انسانی اقسام استدلال استقرایی

پاورپوینت درس 6 منطق پایه دهم انسانی قضیۀ حملی

پاورپوینت درس 7 منطق پایه دهم انسانی احکام قضایا

پاورپوینت درس 8 منطق پایه دهم انسانی قیاس اقترانی

پاورپوینت درس 9 منطق پایه دهم انسانی قضیه شرطی و قیاس استثنایی

پاورپوینت درس 10 منطق پایه دهم انسانی سنجشگری در تفکر

پاورپوینت بخش 1 و 2 درس تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) پایه هفتم: بلوغ در من چگونه است و آداب پوشش و آراستگی

پاورپوینت بخش 1 درس تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) پایه هفتم: بلوغ در من چگونه است

پاورپوینت بخش 2 درس تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) پایه هفتم: آداب پوشش و آراستگی

پاورپوینت درس 1 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: سلامت چیست؟

پاورپوینت درس 2 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: سبک زندگی

پاورپوینت درس 3 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: برنامه غذایی سالم

پاورپوینت درس 4 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: کنترل وزن و تناسب اندام

پاورپوینت درس 5 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بهداشت و ایمنی مواد غذایی

پاورپوینت درس 6 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بیماری های غیر واگیر

پاورپوینت درس 7 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بیماری های واگیر

پاورپوینت درس 8 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بهداشت فردی

پاورپوینت درس 9 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بهداشت ازدواج و باروری

پاورپوینت درس 10 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: بهداشت روان

پاورپوینت درس 11 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: مصرف دخانیات و الکل

پاورپوینت درس 12 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: اعتیاد به مواد مخدّر و عوارض آن

پاورپوینت درس 13 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی (کمر درد)

پاورپوینت درس 14 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم: پیشگیری از حوادث خانگی

پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Sense of Appreciation)

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Look it Up)

پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Renewable Energy)

پاورپوینت درس 1 تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی تاریخ ‌نگاری و گونه‌های منابع دورۀ معاصر

پاورپوینت درس 2 تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی ایران و جهان در آستان دورۀ معاصر

پاورپوینت درس 3 تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی سیاست و حكومت در عصر قاجار

پاورپوینت درس 4 تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار

پاورپوینت درس 5 تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی انقلاب مشروط ایران

پاورپوینت درس 6 تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ جهانی اول و ایران

پاورپوینت درس 7 تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی ایران در دورۀ حكومت رضاشاه

پاورپوینت درس 8 تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ جهانی دوم و جهانِ پس از آن

پاورپپوینت درس 9 تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

پاورپوینت درس 10 تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی انقلاب اسلامی

پاورپوینت درس 11 تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی

پاورپوینت درس 12 تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس

پکیج پاورپوینت های همه پودمان ها کار و فناوری پایه نهم: (پودمان اول الی پودمان یازدهم)

پکیج پاورپوینت های درس مطالعات اجتماعی پایه نهم: (درس اول الی درس بیست و چهارم)

پکج پاورپوینت های دروس فارسی پایه نهم: (درس اول الی درس هفدهم)

پکیج پاورپوینت های فصول علوم تجربی پایه نهم: (فصل اول الی فصل پانزدهم)

پکیج پاورپوینت های دروس عربی پایه نهم: (درس اول الی درس دهم)

پکیج پاورپوینت های دروس زبان انگلیسی پایه نهم: (درس اول الی درس ششم)

پکیج پاورپوینت های فصول ریاضی پایه نهم: (فصل اول الی فصل هشتم)

پکیج پاورپوینت های درس پیام های آسمان پیام های آسمان پایه نهم: (درس اول الی درس دوازدهم)

پکیج پاورپوینت های دروس آمادگی دفاعی پایه نهم: (درس اول الی درس دوازدهم)

پکیج پاورپوینت های دروس مطالعات اجتماعی پایه هشتم: (درس اول الی درس بیست چهارم)

پکیج پاورپوینت های دروس آموزش قرآن پایه هشتم: (درس اول الی درس دوازدهم)

پکیج پاورپوینت های پودمان کار و فناوری پایه هشتم: (پودمان اول الی پودمان هشتم)

پکیج پاورپوینت های دروس فارسی پایه هشتم: (درس اول تا درس هفدهم)

پکیج پاورپوینت های فصول علوم تجربی پایه هشتم: (فصل اول الی فصل پانزدهم)

پکیج پاورپوینت های درس عربی پایه هشتم: (درس اول الی درس دهم)

پکیج پاورپوینت های درس زبان انگلیسی پایه هشتم: (درس اول الی درس هفتم )

پکیج پاورپوینت های فصول ریاضی پایه هشتم: (فصل اول الی فصل نهم)

پکیج پاورپوینت های درس پیام های آسمان پایه هشتم: (درس اول الی درس پانزدهم)

پکیج کلیه پاورپوینت های درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم: (درس اول الی درس بیست و چهارم)

پیکج پاورپوینت پودمان های کار و فناوری پایه هفتم: (پودمان اول الی پودمان یازدهم)

پکیج پاورپوینت های درس فارسی پایه هفتم: (درس اول الی درس هفدهم)

پکیج پاورپوینت های فصول علوم تجربی پایه هفتم: (فصل اول الی فصل پانزدهم)

پکیج پاورپوینت کلیه دروس زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name) (درس اول تا هشتم)

پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Sense of Appreciation)

پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Renewable Energy)

پاورپوینت تاخیررشد

پاورپوینت هماتوریا

پاورپوینت Hematology

پاورپوینت Foot and Mouth Disease

پاورپوینت Dystocia

پاورپوینت چرخه عفونت ( Infection Cycle)

پاورخونریزی در اسیدستوموزیس

پاورپوینت خردسالی

پاورپوینت رشد انسان در طول چرخه حيات

پاورپوینت بافت غضروفی

پاورپوینت رادیوبیولوژی

پاورپوینت دارو

پاورپوینت نقش كلسترول در بيماري هاي عروق قلب

پاورپوینت کروپ

پاورپوینت ذیابیتوس

پاورپوینت آی یودی

پاورپوینت هوش چند گانه

پاورپوینت تست هاي كليوي

پاورپوینت AMPK چیست

پاورپوینت آنتروتوكسمي

پاورپوینت کناف

پاورپوینت ادنوکارسینوما

پاورپوینت ناهنجاری شانه نابرابر (uneven shoulder)

پاورپوینت CCU

پاورپوینت كاندوم

پاورپوینت تشخیص و ردیابی مانع بر اساس constrained Delanay Triangulation  در زمان حقیقی

پاورپوینت بررسي و مدلسازي راكتورهاي Hollow fiber

پاورپوینت فرآيند های قالب گيری

پاورپوینت عینک  ایمنی

پاورپوینت آهن زنگ نزن

پاورپوینت Stepper Motors موتورهای پله ای

پاورپوینت استاتیک

پاورپوینت اتوآنالايزر (Auto analyzer)

پاورپوینت آب سالم و بهداشتی

پاورپوینت پي گسترده و شمع

پاورپوینت سوله

پاورپوینت سنگ شكن

پاورپوینت سالمند

پاورپوینت پي هاي عميق

پاورپوینت مد لهای اپیدمیولوژیک

پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي

پاورپوینت چریمویا

پاورپوینت حیا

پاورپوینت استاتیک

پاورپوینت گام های موفقیت

پاورپوینت آشپزخانه

پاورپوینت آزادی

پاورپوینت نگاهي به مباني معرفت شناسي تحقيق در علوم رفتاري

پاورپوینت محدوده و مشخصات ساختمان  شهرداری ناحیه هفت  تهران

پاورپوینت نخستين آثار معماری مدرن

پاورپوینت کامپوزیت

پاورپوینت تک یاخته های روده ای و گوارشی

پاورپوینت سبک شیکاگو

پاورپوینت نقد و تحليل

پاورپوینت نانو تکنولوژی

پاورپوینت مبلمان

پاورپوینت میکروبیولوژی

پاورپوینت آبهای زیرزمینی

پاورپوینت عید قربان

پاورپوینت مصر

پاورپوینت طول عمر و عمر امام عصر علیه السلام

پاورپوینت آزادی

پاورپوینت هشت بهشت

پاورپوینت خط تولید آبمیوه

پاورپوینت صادرات

پاورپوینت دعا و توبه

پاورپوینت دام اجـــرا

پاورپوینت حسابداری صنعتی 2

پاورپوینت سبک زندگی قرآنی

پاورپوینت خدمت

پاورپوینت آزادی

پاورپوینت کورینه باکتریوم (Corynebacterium)

پاورپوینت علف های هرز

پاورپوینت حسابداری مدیریت

پاورپوینت بررسي و مدلسازي راكتورهاي Hollow fiber

پاورپوینت برج های تقطیر

پاورپوینت جذب

پاورپوینت هیدرو موتور

پاورپوینت ميكروسكوپ  (Microscope)

پاورپوینت اعتیاد

پاورپوینت اصول کلی استخراج فلزات (METALLURGY)

پاورپوینت مقدمه‌اي بر بيوشيمي

پاورپوینت Boiler feedwater Deaeration

پاورپوینت خط تولید آبمیوه

پاورپوینت هماهنگي

پاورپوینت طرح کسب و کار

پاورپوینت برد -برد

پاورپوینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه طبی

پاورپوینت درس: فقه 3

پاورپوینت HACCP در توليد بستنی

پاورپوینت آهن

پاورپوینت بسته بندی در اتمسفر اصلاح شده

پاورپوینت ارتباط مصرف چاي و سرطان

پاورپوینت تحليل دو بعدی ايرفويل هاي چند الماني به کمک روش پنل عددی

پاورپوینت تعیین ضریب انتقال حرارت طی سرخ نمودن سیب زمینی تحت فشار

پاورپوینت مالکیت

پاورپوینت بنچ مارکینگ (Benchmarking)

پاورپوینت بتن گوگردی (Sulfur concrete )

پاورپوینت اولترافيلتراسيون

پاورپوینت آفت های کارکنان و مدیران

پاورپوینت مديريت دانش درشركت نفتي شل

پاورپوینت وابستگي به مواد (Substance Dependence)

پاورپوینت سوء رفتار با زنان

پاورپوینت عمران با عنوان SULPHUR RECOVERY PROCESSES

پاورپوینت APA چیست

پاورپوینت رنگ درمانی

پاورپوینت APA چیست و چرا مهم است ؟

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع

پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا

پاورپوینت امولسيون هاي غذايي

پاورپوینت EXTRACTION

پاورپوینت سفره سلامت

پاورپوینت پخت و پزصحيح

پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي

پاورپوینت دریافت شیر خام

پاورپوینت بخش پنیر UF

پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات

پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش

پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی

پاورپوینت جام جهاني فوتبال

پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد

پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی

پاورپوینت آناتومي انساني

پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی

پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)

پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي

پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه

پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي

پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت

پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه

پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی

پاورپوینت آماده شدن براي مسابقات (تغذيه قبل و در طول ورزش)

پاورپوینت حرکات اصلاحی

پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی

پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات

پاورپوینت اصول عمومي ماساژ

پاورپوینت مباني تغذيه ورزشي

پاورپوینت مباني كنترل تمرين ورزشكاران

پاورپوینت ژيمناستيـك 1

پاورپوینت تجزيه وتحليل حركتهاي ساده دست از مفصل شانه

پاورپوینت حركات اصلاحي

پاورپوینت بسكتبال

پاورپوینت هندبال

پاورپوینت ريكاوري (بازگشت به حالت اوليه)

پاورپوینت علم تمرين

پاورپوینت آناتومي انساني

پاورپوینت آسیب های مچ پا

پاورپوینت چگونگی حفظ ونگهداری اماکن ورزشی

پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني

پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي

پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه

پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي Sport Tourism Planning

پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت

پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه

پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی

پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008

پاورپوینت تقاضا در ورزش شواهد

پاورپوینت آماده شدن براي مسابقات تغذيه قبل ودر طول ورزش

پاورپوینت حرکات اصلاحی corrective exercise نا هنجاریهای گردن

پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی

پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات

پاورپوینت اصول عمومي ماساژ

تحقیق در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند

تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

تحقیق در مورد نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان

تحقیق در مورد موانع توسعه بهره وري در ايران

تحقیق در مورد مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران

تحقیق در مورد مديريت دانش

تحقیق در مورد کنترل کیفیت

تحقیق در مورد قانون مالیاتهای مستقیم

تحقیق در مورد بودجه ایران

تحقیق در مورد بررسي نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادي

تحقیق در مورد فرار مالیاتی

تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs

تحقیق در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي

تحقیق در مورد تاريخچه شركت آچاچي

تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها

تحقیق در مورد سازمان

تحقیق در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي

تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها

تحقیق در مورد حسابداري دولتي

تحقیق در مورد حسابداری پیمانکاری

تحقیق در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي)

تحقیق در مورد فعاليتهاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

تحقیق در مورد حسابداری

تحقیق در مورد تعريف دولت

تحقیق در مورد روزنامه نگاري ديروز و روزنامه نگاري امروز

تحقیق در مورد تجزيه و تحليل سيستم كارگزيني و حسابداري شركت روغن نباتي لادن

تحقیق در مورد تجارت الکترونیک

تحقیق در مورد تاثیر گزارش حسابرسی  بر بازده سهام

تحقیق در مورد تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام

تحقیق در مورد پيشنهاد روشي براي بودجه‌ريزي عملياتي

تحقیق در مورد پروژه مالی شرکت تولید پوشاک

تحقیق در مورد پروژه مالی  شرکت  کنسرو کرج شوبران

تحقیق در مورد بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز

تحقیق در مورد پروژه انبارداری

تحقیق در مورد بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن

تحقیق در مورد بررسي دايره حسابداري شعب بانكها

تحقیق در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  ( GFS  )

تحقیق در مورد بانکداری

تحقیق در مورد انبارداری

تحقیق در مورد اقتصاد هند

تحقیق در مورد نظريه سرمايه گذاري و عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه گذاري

تحقیق در مورد اقتصاد كلان

تحقیق در مورد اصول و مباني سازمان و مديريت (تحقيق پيرامون :سازمان سنجش آموزش كشور)

تحقیق در مورد اصول سرپرستي

تحقیق در مورد استراتژي توليد: چگونه به كلاس جهاني مي رسد

تحقیق در مورد استانداردهاي ISO

تحقیق در مورد استاندارد حسابداري‌ شماره‌  (صورت‌ جريان‌ وجوه نقد)

تحقیق در مورد توزيع پوآسون و نرمال

پاورپوینت تعمیرات سخت افزار

پاورپوینت طرح کسب و کار

پاورپوینت نقش مواد معدني در فعاليت هاي ورزشي

تحقیق در مورد مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن

تحقیق در مورد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه)

تحقیق در مورد کندل

تحقیق در مورد كايزن و مدیریت کیفیت

تحقیق در مورد ثبت نام اینترنتی و کارت سوخت

تحقیق در مورد عرضة نيروي كار در اقتصاد اسلامي

تحقیق در مورد سيستم حقوق و دستمزد شرکت متالورژی پودر مشهد

تحقیق در مورد رويارويي كشورهاي در حال توسعه با چالش ها تكنولوژي

تحقیق در مورد رويارويي كشورهاي در حال توسعه با چالش ها تكنولوژي

نمایش سلوشن کم یاب مسیر کامل سیم کارت گوشی نوکیا 301

تحقیق در مورد تحول حسابداري دولتي ايران

تحقیق در مورد طراحی یک سیستم انبار‌داری

تحقیق در مورد حسابداري و حسابرسي دولتي

تحقیق در مورد برنامه‌ريزي منابع سازماني

تحقیق در مورد بررسي سازه ها وراههاي ارتقاي اثر بخشي نيروي كار

تحقیق در مورد بررسي ساختار وشبوه مديريت دبيرستان فرقان كرج

تحقیق در مورد اوپک

آموزش تصویری حل مشکل شارژ ظاهری گوشی iphone 4s

تحقیق در مورد اندازه گیری و کنترل کیفیت

تحقیق در مورد تاریخچه شرکت توليد ترانس در ايران

نمایش سلوشن رفع مشکل لایت گوشی سامسونگ s5360

پاورپوینت روش های آماری در تحقیقات تربیت بدنی

پاورپوینت ضریب هوشی دانش آموزان دبیرستانی

پاورپوینت مقایسه آمار طول راهها و تصادفات جاده ای ایران با سایر کشورها

پاورپوینت بررسی فراوانی پریتونیت در بیماران

پاورپوینت آزمون های T

پاورپوینت نسبتهای آماری مهم Cp Cpk Pp Ppk

پاورپوینت کاربرد آمار

پاورپوینت كنترل آماري فرآيند SPC

پاورپوینت روشهای آماری درروانشناسی و علوم تربیتی

پاورپوینت فشار خون و تأثیر آن بر ضربان قلب بیماران بیمارستان قمر بنی هاشم

پاورپوینت امار جمعیتی کشور یونان

پاورپوینت آمار در آزمايشگاه

پاورپوینت تخمین و برآورد پارامترهای جامعه

پاورپوینت مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی

پاورپوینت مبانی جمعيت شناسی

پاورپوینت آشنايی با آمار توصيفي

پاورپوینت مقياسهاي اندازه گيري scale of measurement

پاورپوینت تجزیه و تحلیل داده های کیفی

پاورپوینت داده ها

پاورپوینت Perception

پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها

پاورپوینت آمار توصيفي

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گيری

پاورپوینت تبیین فرصتهای  صادرات ، سرمایه گذاری و بازاریابی درکشورهای اسلامی با رویکرد امارات عربی متحده

پاورپوینت ویژگی فاضلاب صنایع آرد و نان و روش تصفیه مورد استفاده

پاورپوینت نکاتی در بهره برداری پمپ ها

پاورپوینت نقش عايق ها در صنعت برق

پاورپوینت نحوه تولید کامل قطعات اویل پمپ

پاورپوینت نتايج ارزيابي نظر سنجي APO در معاونت توليد خودرو سواري

پاورپوینت مهندسي جوشكاري پيشرفته

پاورپوینت موتورهاي هيدروژني

پاورپوینت منتاژ قطعات فولادی

پاورپوینت معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها

پاورپوینت مداخله گرها

پاورپوینت مباحثی در سينتيک تولید آهن

پاورپوینت مباحثی در ترموديناميک توليد آهن

پاورپوینت مایدس

پاورپوینت martensite معرفی

پاورپوینت گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی  به هلدینگ

پاورپوینت گاز کروماتوگرافی

پاورپوینت كاربرد آزمونهاي رواني در صنعت

پاورپوینت عیوب در ریختگری تحت فشار

پاورپوینت عایق های رطوبتی

پاورپوینت صنعت نفت و گاز

پاورپوینت سيستم بسته بندي سه تايي

پاورپوینت سیستم های خنک کننده خودرو

پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

پاورپوینت روش توليد

پاورپوینت رنگرزی

پاورپوینت رابطه مالک و کارکنان کشتی

پاورپوینت دینامیک قطار

پاورپوینت حفاظت صنعتي

پاورپوینت چرخه مخارج، خرید و پرداختهای نقدی

پاورپوینت جوشكاري در صنعت ساختمان

پاورپوینت جوشکاری آرگون

پاورپوینت  توليد آهن

پاورپوینت  تولید آهن (آشنایی با فولادسازی)

پاورپوینت توانمندسازي کسب و کارهای صنایع کشور

پاورپوینت تکنیک FMEA و کاربرد آن در صنعت

پاورپوینت تكنولوژي پيشرفته سيستم سوخت رساني

پاورپوینت تاریخچه جوشکاری

پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی

پاورپوینت پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده

پاورپوینت پایش برنامه میزان ید در سطح تولید

پاورپوینت بهبود خواص فولاد 

پاورپوینت بسته بندی پلاستیک

پاورپوینت برنامه ریزی اقتصادی

پاورپوینت بررسي وارزیابی چابکي شركت هاي توليدي پتروشيمي ايران بابكارگيري منطق فازي

پاورپوینت بررسي دستگاههاي Photometry

پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی

پاورپوینت برج های خنک کننده

پاورپوینت آيين‌نامه ‌و مقررات‌ حفاظت‌ در ريخته‌گري‌، آهنگري و جوشكاري‌

پاورپوینت آشنایی کلی با صنعت پتروشیمی

پاورپوینت آشنایی با هرس

پاورپوینت آبکاری

پاورپوینت Basics of Modeling اصول مدلسازی

پاورپوینت آشنايی با آمار توصيفي

پاورپوینت آمار تحليلي

پاورپوینت آشنايی با آمار توصيفي

پاورپوینت سوادوفرهنگ آماری

پاورپوینت روشهای نمونه گیری

پاورپوینت رگرسیون

پاورپوینت ايمني درعمليات جابجائي با ليفتراک

پاورپوینت ايمني  در صنعت

پاورپوینت انواع لودر و کاربرد آن

پاورپوینت انواع روشهای جوشکاری و عیوب جوش

پاورپوینت الکترونیک دیجیتال منطق TTL

پاورپوینت اصلاح ساختار سازماني

پاورپوینت  استخراج فلزات (آماده‌سازی بار)

پاورپوینت آمار و احتمالات

پاورپوینت معرفی شرکت نفتی اروندان

پاورپوینت اتانول جايگزين سوخت هاي فسيلي

پاورپوینت XRF

پاورپوینت ورق فلزی و بسته بندی فلزات

پاورپوینت طرح ريزي واحدهاي صنعتي

پاورپوینت بررسی مهندسی نساجی و کاربرد آن

پاورپوینت طرح توجیهی بررسی تولید لوله PVC  و کیسه نایلونی  و  شیلنگ  آب

پاورپوینت آمار توصيفي

پاورپوینت بررسی شغل طراح لباس

پاورپوینت زمین شناسی تحت الارضی

پاورپوینت معرفی سیستمهای رمز دنباله ای

پاورپوینت سیستم سوخت رسانی  ریل مشترک کاتر پیلار

پاورپوینت بررسی و ارزیابی صنایع چوب و کاغذ

پاورپوینت صنایع فرهنگی در زندگی روزمره

پاورپوینت آشنايي با مهندسي صنايع و جايگاه آن در ميان دانشها

پاورپوینت صفحات فشرده چوبی و کاربرد های آن

پاورپوینت تعاریف استهلاک

پاورپوینت Geometrical Dimensions & Tolerances

پاورپوینت بازاريابي بين‌المللي

پاورپوینت روش توليد

پاورپوینت بسته بندی با کاغذ

پاورپوینت اثربخشی تجهیزات

پاورپوینت نظام آراستگی

پاورپوینت نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان

پاورپوینت نقشه برداری دمایی و رطوبتی

پاورپوینت مدیریت تولید

پاورپوینت مدیریت استراتژیک درصنایع کوچک و متوسط

پاورپوینت تجربيات جهانی خوشه های نفت و گاز

پاورپوینت کارگاه خیاطی

پاورپوینت  خطوط لوله دریایی

پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

پاورپوینت تاریخچه کاغذ و طرز تهیه ی آن

پاورپوینت صنایع چوب

پاورپوینت جنبش هنر و صنایع دستی انگلستان

پاورپوینت آمار و روش تحقيق

پاورپوینت آمارهای مربوط به باروری

پاورپوینت آمار خسارت علفهاي هرز در گندم

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسي

پاورپوینت گزارش بررسي تصادفات جاده اي

پاورپوینت آمار

پاورپوینت نظام آمار های مالی دولت

پاورپوینت علم آمار و جهان سوم

پاورپوینت آمارپزشکی

پاورپوینت آماردرعلوم اجتماعي

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت

پاورپوینت گریس

پاورپوینت صنایع چوب وسازه های چوبی

پاورپوینت گازهای محافظ

پاورپوینت لحیم کاری بدون سرب موجی

پاورپوینت لباس,لباسهای فرم و انواع لباس

پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

پاورپوینت نگهداری و تعمیرات در صنایع حساس

پاورپوینت كيفيت آب در صنعت

پاورپوینت پروژه پایانی درس کاربرد بسته های نرم افزاری

پاورپوینت طرح توجیهی صنعت نخ فرش ماشینی

پاورپوینت آمار واحتمال

پاورپوینت آشنايي با آمارهاي رسمي ويژه‌ي معلمين

پاورپوینت هوش مصنوعی

پاورپوینت مهندسی محیط زیست

پاورپوینت موج شکن‌های انزلی

پاورپوینت مسائل اجتماعي وروحي رواني

پاورپوینت محاسبه جريان يكنواخت

پاورپوینت تكثير مصنوعي ماهيان خاوياري

پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی

پاورپوینت اوضاع سیاسی ایران در دوره سلجوقیان

پاورپوینت وضع سیاسی و اجتماعی ایران در دو قرن 7 و 8 (ایلخانیان ، مغول)

پاورپوینت بيوتكنيك تكثيروپرورش ماهيان دريايي جنوب ايران

پاورپوینت سیستم انتقال قدرت پیوستهCVT

پاورپوینت بررسي DSP هاي Texas Instruments

پاورپوینت بررسی تاثير میکروسیلیس و ماده هوازا بر مقاومت فشاری و  همگنی بتن سبک  EPS 

پاورپوینت بازار يابي الكترونيكي

پاورپوینت تحليل دو بعدی ايرفويل هاي چند الماني به کمک روش پنل عددی

پاورپوینت آزمون‌های غیر مخرب

پاورپوینت اقتصاد خرد رشته مدیریت

پاورپوینت ارائه سيستم هاي يكپارچه وپيش ساخته نوين تصفيه فاضلاب دراجتماعات كوچك ومناطق روستايي

پاورپوینت اتحاديه پستي جهاني

پاورپوینت ساختار فایل ها (ذخیره و بازیابی اطلاعات)

پاورپوینت آشنایی با وایمکس

پاورپوینت توضیح مختصر و اهداف ایجاد USB

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت توسعه

پاورپوینت سوء مصرف مواد

پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی

پاورپوینت معرفی سیگنال های زمان پیوسته و زمان گسسته

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل

پاورپوینت محاسبات لامبدا

پاورپوینت رياضیات وکاربرد آن در مدیریت(1)

پاورپوینت حالت گذرای سیستم قدرت تحلیل سیسنم نامتعادل

پاورپوینت کنترل پیشبین مبتنی بر مدل (MPC)

پاورپوینت ریاضیات عمومی و کاربردهای آن

پاورپوینت مروري بر نابجايي ها

پاورپوینت اختلالات شبه جسمی

پاورپوینت حقایقی درباره سیگار و قلیان

پاورپوینت اصول مهندسی پزشکی

پاورپوینت اقیانوس قرمز و آبی

پاورپوینت طراحی جاده (راه) به کمک کامپیوتر

پاورپوینت مفاهیم ویدئو

پاورپوینت MODERN TALKING

پاورپوینت مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها

پاورپوینت مقایسه آمار طول راهها و تصادفات جاده ای ایران با سایر کشورها

پاورپوینت مدلسازي سيستمهاي ديناميكي

پاورپوینت خاموش کننده دستی

پاورپوینت آشنايي با كسب و كار  و كارت هاي الكترونيكي بانكي

پاورپوینت هارد دیسک H.D.D

پاورپوینت الکترولیت های شایع

پاورپوینت طریقه های الکتروکیمیاوی

پاورپوینت الکتروفورتیک و خوردگی

پاورپوینت ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

پاورپوینت شهر الکترونیکی و دولت الکترونیکی

پاورپوینت كسب و كار الكترونيكي

پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ها

پاورپوینت دکلهای حفاری

پاورپوینت سايبرژورناليسم

پاورپوینت ریاضیات دوم راهنمایی(هندسه2)

پاورپوینت سيستمهاي دودويي

پاورپوینت رایانش ابری وکاربرد آن در تلفن های همراه

پاورپوینت مدارهاي الكتريكي

پاورپوینت بودجه ریزی عملیاتی

پاورپوینت رياضيات پايه و مقدمات آمار

پاورپوینت برخی‌از مدل‌های فیزیولوژیک و پروتز

پاورپوینت Architectural Analysis of a DSP Device, the Instruction Set and the Addressing Modes

پاورپوینت Drugs used in the treatment of hyperlipidemias

پاورپوینت نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک

پاورپوینت تعيين مُد بهينه عملكرد DG با در نظر گرفتن برخي شاخص‌هاي قابليت اطمينان

پاورپوینت اکوادور

پاورپوینت  سازمان اطفاء حريق

پاورپوینت رنگ مولتی کالر

پاورپوینت ابوعبدالله جعفر بن محمد رودكي سمرقندي

پاورپوینت کتابشناسی

پاورپوینت خبرنویسی

پاورپوینت طرح تفصيلي بانكداري مشاركت در سود و زيان

پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

پاورپوینت گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه

پاورپوینت سيستم عامل

پاورپوینت سنگهای سیلیسی (چرت)

پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها

پاورپوینت سند اولويت‌بندي راههاي استاني

پاورپوینت سم‌شناسي و مانيتورينگ دارو درماني

پاورپوینت سازماندهی و رهبری

پاورپوینت مروري بر نظام سلامت روسيه

پاورپوینت درس تاریخ ادبیات

پاورپوینت خانه‌ علم خوزستان

پاورپوینت چای سبز و ترکیبات و خواص انتی اکسیدانی

پاورپوینت  تئوری های اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک

پاورپوینت ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )

پاورپوینت جمعيــت

پاورپوینت برنامه آموزشی ریاضی 2

پاورپوینت راهبرد شاخه و حد (Branch and bound)

پاورپوینت سمينار آموزشي آتش نشاني و اطفاء حريق

پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم

پاورپوینت تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي كارايي

پاورپوینت توليدات گلخانه اي

پاورپوینت Snow to Liquid Ratio Climatology and Forecast Methodologies

پاورپوینت شناخت فضاها و عملكردها و روابط آنها

پاورپوینت معرفي مهندسي پزشكي

پاورپوینت تحقیق درباره ی تاریخچه ساعتها

پاورپوینت کنترل کیفیت

پاورپوینت قلم نوري

پاورپوینت بخش زنان زایمان و نوزادان

پاورپوینت Nanoparticulate Drug Delivery Systems

پاورپوینت مجموعه سازي

پاورپوینت لباسهاي حفاظت فردي

پاورپوینت خدمات مرجع در کتابخانه ها

پاورپوینت کف وکفسازها

پاورپوینت کارگاه ارزیابی درونی دانشگاه

پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی

پاورپوینت سمینار ISO IEC 17025:2005

پاورپوینت پنجمین نشست هم اندیشی حق بر شهر حق حرکت پیاده و مسئله پل عابر

پاورپوینت بسیج منابع

پاورپوینت اطفای حریق و خروج اضطراری

پاورپوینت Complement functions

پاورپوینت آزمايشگاه شيمي آلي 2

پاورپوینت آزمایشگاه مبانی شیمی آلی (رشته زیست شناسی)

دانلود تقویم دیواری بستنی 1397 کاملا لایه باز

پاورپوینت ريخت شناسي تاس ماهيان

پاورپوینت سرعت نور

پاورپوینت روش هاي تدريس رياضي

پاورپوینت ساختار ترانزیستورهای دوقطبی یا پیوندی (BJT)

پاورپوینت مختصات دکارتی استوانه ای و کروی

پاورپوینت قطبش

پاورپوینت آمار ریاضی 2

پاورپوینت آشنايي با کلیات کتاب رياضي پايه نهم

پاورپوینت تلرانس گذاري ابعادي و هندسي

پاورپوینت آناليز رياضي 2

پاورپوینت AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت آناليز حقيقي و مختلط

پاورپوینت نظریه‌ی بازی‌ها

پاورپوينت کاربرد ریاضی در علوم مختلف

پاورپوينت هندسه و مکانیک سماوی

پاورپوينت آزمایش فیلترها

پاورپوینت  درس فيزيک پيش دانشگاهی رشته فيزيک

پاورپوینت روشهاي نوين مطالعه مواد

پاورپوینت تاریخچه اسماعیلیه

پاورپوینت بررسی و کنترل همه گیری ها

پاورپوینت هاری و حیوان گزیدگی

پاورپوینت نقشه راه کارگروه  سازماندهی مد و لباس

پاورپوینت نظریات فروید از رؤیا تا واقعیت

پاورپوینت مكانيك خودرو خود باشيد

پاورپوینت مقایسه وظایف وتعهدات متصدی حمل ونقل در کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ

پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن

پاورپوینت  معرفی برندگان جوایز ترویج علم 1391

پاورپوینت  مسیر شغلی ( career) کار راهه، شغل عمری ، مسیر ترقی شغل

پاورپوینت ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی

پاورپوینت گزينش

پاورپوینت نگاهی گذرا به روند مذاکرات هسته ای

پاورپوینت کیفیت

پاورپوینت قواعد عربي

پاورپوینت فرش تركمن

پاورپوینت اختلالات اسكلتي‌، عضلاني مرتبط با كار

پاورپوینت شركت‌هاي دانش‌بنيان

پاورپوینت شبه حادثه

پاورپوینت شبه پتانسيل فوق هموار

پاورپوینت شب يلدا، انتظار در تاريكي به اميد روشنايي

پاورپوینت سیستم روشنایی

پاورپوینت سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم (دوره اول متوسطه ) بخش تاریخ

پاورپوینت سنجش دانشجو (ويژگيهاوتجزيه و تحليل آزمونهاي چند گزينه اي)

پاورپوینت سازمان استراژی محور

پاورپوینت روش‌هاي نگهداري و پشتيباني كمپرسورهاي جايگاه‌‌هاي CNG

پاورپوینت روشهای افزايش كيفيت پيشنهادها

پاورپوینت روش تحقیق وارائه گزارش (پایان نامه نویسی)

پاورپوینت روش ارزيابي متوازن

پاورپوینت رسانه ملی و سال  همت مضاعف و کار مضاعف

پاورپوینت رزومه

پاورپوینت رج بندي

پاورپوینت طرح های توسعه ملی در چارچوب راهکارهای توسعه و گسترش نفوذ بیمه عمر در صنعت بیمۀ کشور

پاورپوینت دوره آمـوزش بـازرسـی انـبـارهـا

پاورپوینت درنگی در اشعار قیصر امین پور

پاورپوینت  درس ساختمان و تجهيزات كتابخانه

پاورپوینت آناليز رياضي 2 رشته رياضي و آمار

پاورپوینت کنترل پذیری و رویت پذیری

پاورپوینت ADVANCED CONTROL

پاورپوینت تئوری وتحلیل همگرایی الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات

پاورپوینت توابع

پاورپوینت دسته بندی با استفاده از مدل های خطی

پاورپوینت تبدیلات در2 بعد

پاورپوینت ساختارهای ابتدایی مجموعه تابع دنباله و تجمیع(ساختمان گسسته)

پاورپوینت كنترل آماري فرآيند(spc)

پاورپوینت فیبوناچی

پاورپوینت نظریه گراف و کاربرد های آن

پاورپوینت مثلث و مفاهيم مربوط به آن مجموع زواياي داخلي مثلث

پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گيری

پاورپوینت مقاطع مخروطی

پاورپوینت تحليل الگوريتم ها مسائل و تمرين ها

پاورپوینت مفاهیم و کاربردهای عملی دانایی‌صفر

پاورپوینت تئوری ساختی با قابليت تعيين پيچيدگی محاسباتی

پاورپوینت روان شناسی تربیتی

پاورپوینت به دست آوردن جواب های مثبت برای معادلات براتو با استفاده از روش تجزیه آدومیان

پاورپوینت ریاضیات مالی پیشرفته

پاورپوینت تبخير كننده ها

پاورپوینت قوانین مهم مثلثات در مثلث و برخی روابط مثلثاتی در مثلث

پاورپوینت ریاضیات در شرق

پاورپوینت تبدیل فوریه (Fourier Transform)

پاورپوینت آموزش جدول ضرب

پاورپوینت تئوري احتمال و كاربردآن

پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

پاورپوینت توازی (علائم و قراردادها)

پاورپوینت تفکر شهودی

پاورپوینت چالشها،مشکلات وچشم اندازهای مدیریت دولتی در ایران

پاورپوینت قضایای مربوط به سری فوریه

پاورپوینت ارائهء يک الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي مبني برجمعيت در بهينه سازي ترکيبي

پاورپوینت دام اجـــرا

پاورپوینت چگونه خبر بد را به والدين بدهیم

پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی بارویکرد کارآفرینی محوردست سازه ها

پاورپوینت تمرین خوا ندن (تأکید بر لحن،آوا وآهنگ مناسب)

پاورپوینت تکنیک های پیشرفته شمارش

پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی

پاورپوینت تکنولوژی نمایش

پاورپوینت ترويج الگوي مصرف در رسانه

پاورپوینت کارگاه SPSS پیشرفته (تحلیل عاملی اکتشافی)

پاورپوینت تبلیغات چاپی

پاورپوینت تبدیل فوریه سیستم های زمان پیوسته

پاورپوینت تبدیل فوریه

پاورپوینت میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی

پاورپوینت آيين‌نامه‌ پيشگيري‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزي‌ در كارگاه‌ها

پاورپوینت آشنایی وطرزکار با وسایل آزمایشگاهی

پاورپوینت ایمنی تانک های ذخیره سازی

پاورپوینت اندازه گيری درعلوم وابزارهای آن

پاورپوینت اموزش باکس(اسپایدرمن )

پاورپوینت اقدامات انجام شده و پيشنهادات در مورد كوروناويروس جديد (MERS) در حج 1394

پاورپوینت تحلیل واريانس

پاورپوینت علامت شناسی فعل ماضی با ضمایر عربی

پاورپوینت اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

پاورپوینت اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی

پاورپوینت کمکهای اولیه

پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی

پاورپوینت اجزاء فرعی پمپ ها

پاورپوینت اتحاد عاقل و معقول

پاورپوینت از دنياي کوچک تا دنیای بزرگ ZOOM

پاورپوینت عکس‌هایی که دنیا را تکان دادند

پاورپوینت توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت بازنگري منابع و اطلاعات

پاورپوینت طراحي و ساخت سيستم‌هاي تجارت الکترونيک

پاورپوینت مفهوم اسناد

پاورپوینت وارونگی در طراحی برنامه درسی رشته های حرفه گرا، ماموریت گرا

پاورپوینت دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي 

پاورپوینت تئوري وطراحي سازمان

پاورپوینت بررسی آرای ارتباطی دکتر مجيد تهرانيان

پاورپوینت تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم  

پاورپوینت جبردر ایتالیا

پاورپوینت ترین ها 

پاورپوینت تحلیل شیء گرا

پاورپوینت علائم و هشداردهنده هاي ایمنی

پاورپوینت اهميت و شيوه هاي نوين فراگيري زبان انگليسي در مراكز پژوهشي

پاورپوینت شینه بندی

پاورپوینت فصل پنجم وابستگی تابعی

پاورپوینت هندسه محاسباتي

پاورپوینت توابع

پاورپوینت زندگینامه ی خوارزمی(ریاضی و نجوم)

پاورپوینت تئوری بازی ها

پاورپوینت منطق فازی

پاورپوینت الگوریتم های فشرده سازی اتلاف دار درس سیستم‌های چندرسانه‌ای

پاورپوینت بحثی دراعداد اول

پاورپوینت مقياس ليکرت Likert scales

پاورپوینت جبر و مقابله خیام

پاورپوینت شینه بندی

پاورپوینت خلاصه ای از دستور العمل تسهيلات دانشجويي و امور رفاهي اداره كل آموزش عالي معاونت فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران  

پاورپوینت شهر و شهرنشینی پس از پیروزی اسلام

پاورپوینت خانواده شب بو

پاورپوینت ارائه يک الگوريتم جديد بر پايه شکل توسعه يافته فيلتر LoG برای آشکارسازی عيوب تيز کاشيها و سراميکها

پاورپوینت صرف و نحو كاربردي

پاورپوینت ساخت زبان فارسی

پاورپوینت مقایسه وظایف وتعهدات متصدی حمل ونقل در کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ

پاورپوینت شيوه ارائه نوشتاری و گفتاری

پاورپوینت فیزیک پایه 1 (مکانیک)

پاورپوینت زاویه سنج

پاورپوینت ذرات یکسان

پاورپوینت عمق میدان

پاورپوینت توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت تست ذرات مغناطیسی

پاورپوینت تاریخ علم فیزیک

پاورپوینت سوخت های خورشیدی و مقایسه آن با سوخت های فسیلی

پاورپوینت يك مدل اعتماد توزيع شده براي محيط هاي محاسبات فراگير

پاورپوینت آمار و احتمالات

پاورپوینت چار چوب تغییر برنامه درسی ریاضی اول ابتدایی

پاورپوینت متغيرها Variables

پاورپوینت INA DNA Methods

پاورپوینت تبديل همانندي در معادلات حالت و خروجي

پاورپوینت حل يك مساله از آناليز تركيبي به كمك عمليات جبري در دستگاه مختصات دكارتي

پاورپوینت ابوعبدالله محمد بن موسی خوارزمی

پاورپوینت امیر هوشنگ ابتهاج

پاورپوینت ضرب المثل ها و كاربردهايشان

پاورپوینت نگاهي به ويراستاري در زبان و ادبيات فارسي

پاورپوینت تاريخ ادبيات 3

پاورپوینت تاريخ ادبيات 1

پاورپوینت تاریخ ادبیات 2

پاورپوینت تحلیل گفتمان

پاورپوینت معرفی شاعر معاصر سهراب سپهری

پاورپوینت گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه

پاورپوینت زندگی نامه شاعرسیمین بهبهانی

پاورپوینت سبک شناسی 2 نثر

پاورپوینت روش تحقيق با رويكردي به مقاله نويسي

پاورپوینت آشنایی با شخصیت فعالیت ها وخدمات خواجه نظام الملک طوسی

پاورپوینت نشانه شناسي

پاورپوینت نامه نگاری

پاورپوینت مثنوي 1

پاورپوینت مهارت و اصول خواندن

پاورپوینت گسترش هاي زبان و ادبيات

پاورپوینت گروه های فعلی

پاورپوینت گرد همایی سرگروه های زبان و ادبیات فارسی

پاورپوینت نقد و بررسی معنويت مدرن وعرفانهاي کاذب

پاورپوینت انواع پژوهش

پاورپوینت Logistic Regression

پاورپوینت اندازه گيري تابع پاسخ فرکانسي

پاورپوینت روشهای حل معادلات کان - شم

پاورپوینت فصل هفتم تکنیک های پیشرفته شمارش بخش 7.1 روابط بازگشتی (Recurrence Relations)

پاورپوینت طرح رتبه بندی آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

پاورپوینت شب یلدا

پاورپوینت آنالیز ریشه ای خرابی ها

پاورپوینت زندگی شیخ رجبعلی خیاط

پاورپوینت شرایط عمومی برای ارتقا

پاورپوینت پيش بيني جمعيت كشور، استانها، شهري و روستائي

پاورپوینت بررسی طرح کارآفرینی احداث مهد کودک

پاورپوینت برچسب گذاری اجزای کلام زبان فارسی

پاورپوینت کوله پشتی سالم

پاورپوینت منحني عمر كالا و تبليغات متناسب با آن در هر مرحله

پاورپوینت پیشگیری از سوانح و حوادث بر اساس مدل جامعه ایمن

پاورپوینت نحوه برخورد آتش نشانان به عنوان مسئول اصلی پاسخ گویی به حوادث شیمیایی

پاورپوینت قرارداد پیمانکاری

پاورپوینت OSHA

پاورپوینت علوم تجربی سوم راهنمایی

پاورپوینت روش تحقیق

پاورپوینت الگوی اساس دامن

پاورپوینت نظري بر وظايف و سيماي منابع طبيعي استان خراسان شمالي

پاورپوینت راهنمای برنامه ریزی المپیاد

پاورپوینت میرحسین موسوی بیوگرافی

پاورپوینت خوشه‌بندي مقيد

پاورپوینت خطرات ناشي از حريق

پاورپوینت خاموش کننده های آتش

پاورپوینت پياده سازي ISO 9001،2000 و مهندسي مجدد فرآيندها در اداره كل امور اداري و پشتيباني وزارت نیرو

پاورپوینت انجمن تلاشگران و کوشندگان سلامت ایران

پاورپوینت ماتریس ارزیابی ریسک های HSE

پاورپوینت انواع حوادث خانگی و راههای پیشگیری از آنها

پاورپوینت كدگذاري حوادث و سوانح

پاورپوینت حریق و اطفاء حریق

پاورپوینت پیشگیری از حریق و اطفای آن

پاورپوینت پيشگيري از حريق در معادن

پاورپوینت FDI  در نانوتکنولوژی

پاورپوینت استرس بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه

پاورپوینت ارث بری

پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی

پاورپوینت اداره، واحد پرستاری دانشگاه

پاورپوینت ارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPS

پاورپوینت خلاصۀ کتاب مطالعات توسعه و مؤلفۀ منابع

پاورپوینت خور شيد و لکه هايش

پاورپوینت مطالعات مورد ، شاهدی

پاورپوینت Cells of the immune system

پاورپوینت طراحي رؤيتگرکنترل کننده براي سيستمهاي رويداد گسسته با استفاده از پتري نت

پاورپوینت بارنامه دریایی تحت چارتر

پاورپوینت کشش سطحی آب

پاورپوینت کانابیس

پاورپوینت کلزا توسعه و مدیریت

پاورپوینت گلخانه ها

پاورپوینت جهاد کشاورزی

پاورپوینت گزارشکار درس عملیات کشاورزی

پاورپوینت تیره نرگس

پاورپوینت گیاه شناسی

پاورپوینت فیزیولوژی گیاهان زراعی

پاورپوینت درختان

پاورپوینت عناصر و جزئيات ساختماني يك

پاورپوینت علفهاي هرز

پاورپوینت پتانسیل آللوپاتیکی غلات زمستانه و تأثیر مالچ گیاهان پوششی روی کنترل علفهای هرز گراس و نمو ذرت

پاورپوینت گزارش افزايش توليد محصولات زراعي

پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات

پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال و تابع

پاورپوینت دانشمندان رياضي ايراني

پاورپوینت فصل هشتم رابطه ها (Relations) رابطه هم ارزی

پاورپوینت دنباله فيبوناچي  و دنباله لوكاس

پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی

پاورپوینت پالایش شمای داده و صورت‎‌های نرمال

پاورپوینت مدل های رياضی

پاورپوینت آمار

پاورپوینت فیزیک

پاورپوینت Normal distribution

پاورپوینت روش تقسيم و حل Divide and Conqure

پاورپوینت ریاضیدانان ایرانی

پاورپوینت رياضيات و ژنوم

پاورپوینت شناسایی مزاحم‌ کامپیوتری

پاورپوینت مهندسی نرم افزار مبتنی بر عامل

پاورپوینت سيستم عامل

پاورپوینت J2EE

پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB

پاورپوینت نسل جديد مراکز داده

پاورپوینت آشنایی با توزیع های مختلف لینوکس

پاورپوینت بار گذاری عملگرها

پاورپوینت بررسی Hacks

پاورپوینت درس انفورماتيک پزشکي

پاورپوینت آشنایی اولیه با روتر

پاورپوینت اینترنت 2 اینترنت فردا

پاورپوینت هارد دیسک H.D.D

پاورپوینت حافظه,انواع حافظه های کامپیوتری و ساختار آن ها

پاورپوینت لایه شبکه

پاورپوینت برنامه گذر به IPv6

پاورپوینت حافظه هاي ثانوي

پاورپوینت سيستم مديريت I/O

پاورپوینت كارت گرافيك

پاورپوینت داده کاوي الگوهاي تکرارشونده در جريان داده‌ها

پاورپوینت امنیت وب

پاورپوینت HD چیست؟

پاورپوینت Interrupts

پاورپوینت خانه های هوشمند

پاورپوینت درس برنامه‌سازي کامپيوتر

پاورپوینت پيکره بندی تايمر / کانترها

پاورپوینت انواع وقفه

پاورپوینت توسعه برپاية عامل (Agent)

پاورپوینت کنترل تایمر

پاورپوینت انبار داده یا Data Warehousing

پاورپوینت مدل مديريتي كنترل دسترسي نقش مبنا و امنیت پایگاه داده

پاورپوینت مفاهيم اوليه در ساختار يک فايل

پاورپوینت فناوري اطلاعات

پاورپوینت طراحی صفحات وب

پاورپوینت آشنایی با زبان NET Visual C

پاورپوینت فناوري اطلاعات

پاورپوینت طراحی صفحات وب

پاورپوینت آشنایی با زبان NET Visual C

پاورپوینت آز سیستم عامل

پاورپوینت لايه فیزيکی

پاورپوینت پایگاه داده های بقراطی

پاورپوینت حافظه هاي ثانوي

پاورپوینت پروژه مكانيزه سازي سيستم فروشگاه مبل

پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانی

پاورپوینت مدولاسیونهای دیجیتال

پاورپوینت يک شبکه عصبی فازی ژنتيکی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد

پاورپوینت آموزشهای مهارتهای زندگی ارتباط موثر

پاورپوینت آموزش فلسفه

پاورپوینت آشنایی با کامپیوتر

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت کنترلهای Hscrillbar و vscrollbar

پاورپوینت پردازنده

پاورپوینت پایگاه داده پیشرفته

پاورپوینت اخلاق و تربیت اسلامی

پاورپوینت تکنولوژی اینترنت و ماهواره

پاورپوینت روشی جدید برای الگوریتم زمانبندی cpu با گردش به نوبت ژنتیکی

پاورپوینت اهمیت انسان شناسی

پاورپوینت خلاصه از بخش های کتاب آفتاب و سایه ها

پاورپوینت بحران نرم افزار و بررسی پیچیدگی نرم افزار

پاورپوینت مروري اجمالي بر سيستم نگاهداري داده ها

پاورپوینت بسته ها، مدلسازی مولفه ها و مدلسازی استقرار

پاورپوینت زن در جاهلیت

پاورپوینت معرف سایت های مفید جهت کمک به فهرست نویسی در رده بندی مواد

پاورپوینت زن درادیان

پاورپوینت حافظه های جانبی

پاورپوینت برنامه‌ريزي و زمان‌بندي

پاورپوینت امنیت شبکه

پاورپوینت زمانبندی و ردگیری پروژه

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری یک

پاورپوینت روش هاي جستجو در شبکه هاي Peer-to-peer

پاورپوینت اصول و مبنای زبان برنامه نویسی جاوا

پاورپوینت کاربرد شبکه های ad hoc

پاورپوینت سیستمهای دودویی

پاورپوینت طرح جویشگر خدمات و محتوای بومی

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت هوش مصنوعی

پاورپوینت ویروس ها

پاورپوینت شبکه های باور بیزی

پاورپوینت برنامه ریزی منابع بنگاه

مجموعه های فازی پاورپوینت: طرح کلی

پاورپوینت امنيت IP

پاورپوینت لایه اتصال داده ها

پاورپوینت الگوریتم و فلوچارت

پاورپوینت سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه

پاورپوینت جایگاه ولايت

پاورپوینت ولايت فقيه

پاورپوینت توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی

پاورپوینت MATLAB

پاورپوینت خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

پاورپوینت حقیقت مرگ

پاورپوینت تکه ای از وراثت ما

پاورپوینت خروج متقابل توزیع شده

پاورپوینت تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

پاورپوینت اصول و مبانی شبکه‌ها

پاورپوینت سیستم عامل

پاورپوینت Switch

پاورپوینت تکنیک های آزمایش نرم افزار

پاورپوینت سرورهای تشخیص هویت

پاورپوینت فرآيند شيئ گراي توسعه نرم افزار و RUP

پاورپوینت آرايه ها يا رشته ها Arrays

پاورپوینت پایگاه داده های بقراطی

پاورپوینت لایه شبکه

پاورپوینت برنامه‌سازي پيشرفته

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت Distributed Mutual Exclusion

پاورپوینت بررسی مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته

پاورپوینت نگاه کلی به سخت افزار

پاورپوینت ليست هاي پيوندي

پاورپوینت سمینار ویژوال بیسیک پیشرفته

پاورپوینت کنترل عددی مستقیم،کنترل عددی کامپیوتری،کنترل تطبیقی

پاورپوینت طراحي و ساخت يك سيستم مراقبت بهداشتي روبوتيك بر اساس اينترنت

پاورپوینت تشخیص هویت بر اساس اثر انگشت

پاورپوینت سیستم عامل

پاورپوینت آشنایی با فناوری DVD

پاورپوینت زبان c

پاورپوینت ADSL

پاورپوینت فناوری بلوتوث و حملات امنیتی مبتنی برآن علیه تلفن همراه

پاورپوینت مقايسه دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه برکلی در رشته‌های مهندسی و علوم کامپيوتر

پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته( رشته مهندسی کامپیوتر )

پاورپوینت سيستم اعداد

پاورپوینت ارائه الگوريتم جديد براي مکان يابي در شبکه هاي حسگر بي سيم

پاورپوینت يکپارچه سازي  بانک هاي اطلاعاتي زيست شناختي

پاورپوینت برنامه سازی شبکه

پاورپوینت محیط برنامه نویسی  BASCOM

پاورپوینت تحليلي بر روي الگوريتمA5/1 رمزكننده سيستم‌هاي GSM

پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار

پاورپوینت شی‌گرایی در مهندسی نرم‌افزار

پاورپوینت لايه فیزيکی

پاورپوینت متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

پاورپوینت تجزیه و تحلیل نیازهای سیستم

پاورپوینت آشنايي با ايندکسهاي چند سطحي و درختواره اي

پاورپوینت ارزیابی و آشنایی با فناوری wimax

پاورپوینت USB

پاورپوینت TreeView

پاورپوینت شبکه های عصبی

پاورپوینت NetWork

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت آشنايي با نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار (نماتن)

پاورپوینت بررسی مفاهیم پایه ای نرم افزار

پاورپوینت الگوریتم های ژنتیک

پاورپوینت اصطلاحات اینترنتی

پاورپوینت مقایسه انواع مانیتور ها

پاورپوینت عملگر ها و عناصر نهايي

پاورپوینت شیء Button

پاورپوینت unix

پاورپوینت برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي

پاورپوینت برنامه‌سازي کامپيوتر

پاورپوینت تعیین فرکانس سرکشی بهینه با استفاده ازاتوماتای یادگیر براساس راه حل مسئله کوله پشتی کسری

پاورپوینت آشنایی با واسط کاربری گرافیکی در نرم افزار مطلب

پاورپوینت FMEA

پاورپوینت پالایش شمای داده و صورت‎‌های نرمال

پاورپوینت نگهداری نرم افزار

پاورپوینت طرح جویشگر، خدمات و محتوای بومی

پاورپوینت بررسي ساختار سيستم اخذ داده

پاورپوینت سمینار بررسی و ارزیابی آموزش مجازی

پاورپوینت امنیت اطلاعات

پاورپوینت توسعه بر پاية عامل (Agent)

پاورپوینت DHCPچیست

پاورپوینت مديريت شبكه هاي كامپيوتري با استفاده از تلفن ثابت

پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ها

پاورپوینت محاسبه‌ کارای پدیداری در فضای سه‌بعدی

پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه AoA

پاورپوینت مبانی اینترنت

پاورپوینت شبکه های محلی

پاورپوینت MDI

پاورپوینت ساختارهاي ايندکس ثانوي،پردازش همزمان داده ها

پاورپوینت گزاره‌هاي شرطي، تصميم‌گيري و حلقه‌هاي تکرار در زبان برنامه‌سازي C++

پاورپوینت ممریستور (Memristor)

پاورپوینت تعمیرات سخت افزار

پاورپوینت تجارت الکترونیک

پاورپوینت B-trees, B*trees and Virtual B-trees

پاورپوینت مروري بر مدلهاي کنترل دسترسي شبکه-مبنا

پاورپوینت استنتاج در منطق رتبه اول(هوش مصنوعي)

پاورپوینت آشنايي با سيستم اعداد

پاورپوینت آشنایی با ویدئو آنالوگ و دیجیتال و سیگنالهای ویدیویی

پاورپوینت کار برد شبکه های عصبی در پردازش سریهای زمانی

پاورپوینت وب نامرئی و وب عمیق

پاورپوینت Speech Recognition

پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم در سی پلاس پلاس

پاورپوینت آشنایی با windows mobile

پاورپوینت نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار (نماتن)

پاورپوینت DATA CENTER

پاورپوینت برنامه سازي پيشرفته

پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ها

پاورپوینت نقش ICT در نظارت و راهنمایی آموزشی

پاورپوینت دیکدرها و مولتی پلکسرها

پاورپوینت کارگاه ایمن سازی

پاورپوینت واکسیناسیون

پاورپوینت رویکرد بهداشت عمومی به جلوگیری از صدمات ناشی از صدمات ترماتیک دندانی

پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

پاورپوینت تغذيه نوزاد با شير مادر

پاورپوینت سلامت كشاورزان يك اولويت

پاورپوینت صف ها

پاورپوینت پشته Stack

پاورپوینت ابزارهای درمانی در خانه

پاورپوینت تغذیه در دوران بارداری

پاورپوینت تجهیزات حفاظت فردی

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

پاورپوینت موانع خدمات مراقبت پرستاری در منزل در ایران

پاورپوینت پاکسازی و اصلاح آبها

پاورپوینت اصول صحیح پانسمان

پاورپوینت مراقبت و تدابیر پیشرفته پرستاری ویژه با تاکید بر نوزاد نارس

پاورپوینت راهنمای نظارت بر سامانه های تامین آب آشامیدنی

پاورپوینت بررسی نظام سلامت در کشور آفریقای جنوبی

پاورپوینت نظام مراقبتهای پزشکی و بهداشتی

پاورپوینت مراقبت آغوشی مادر و نوزاد

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری 1

پاورپوینت طراحي كامپايلر

پاورپوینت Invisible Web وب نامرئی وب عمیق

پاورپوینت طراحي واحد کنترل با مولتی پلكسر

پاورپوینت هوش مصنوعي

پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم

پاورپوینت آرايه ها و ساختارها

پاورپوینت سيستم عامل

پاورپوینت رمزگذاری كليد عمومي

پاورپوینت متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار

پاورپوینت برنامه نويسي چند نخي با  POSIX

پاورپوینت مادربورد

پاورپوینت پردازنده: مسير داده و كنترل

پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ها

پاورپوینت پردازنده MIPS

پاورپوینت امنيت در لينوكس

پاورپوینت مقایسه ای بر متدولوژی های ساختیافته و شی گرا

پاورپوینت برنامه سازي پيشرفته

پاورپوینت هوش تجاری

پاورپوینت انواع حملات به وب سايت ها و نرم افزارهاي تحت وب

پاورپوینت آشنايي با ساختارشبكه هاي مبايل كشوري

پاورپوینت DVD & CD

پاورپوینت روش حریصانه Greedy

پاورپوینت مرتب سازي سريع Quicksort

پاورپوینت اجرای دستورات و برنامه اسمبلی در محیط نرم افزار

پاورپوینت لایه انتقال

پاورپوینت برنامه نویسی با کامپیوتر پایه

پاورپوینت امنیت شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت الگوريتم کلونی مورچه ها

پاورپوینت دستگاه ها و ابزارهای ذخیره سازی اطلاعات

پاورپوینت آموزش نرم افزار Snagit

پاورپوینت برنامه‌سازي پيشرفته

پاورپوینت روشهای طراحی CPU

پاورپوینت کنترل ریزبرنامه نویسی شده

پاورپوینت axam

پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم OLAP for Decision Support

پاورپوینت آشنايي با درخت هاي تصميم گيري

پاورپوینت داده کاوی

پاورپوینت پردازش ابری Cloud Copmuting

پاورپوینت پردازش ابری Cloud Copmuting

پاورپوینت چندریختی

پاورپوینت معرفي سيستم هاي رمزبلوكي

پاورپوینت Big data

پاورپوینت امنيت در شبكه هاي بي سيم

پاورپوینت سیستم های کنترل کننده اعمال بدن

پاورپوینت بررسی نانو تکنولوژی در طب و نانو ایملشن ها

پاورپوینت متدولوژي تدوين استراتژي شركت‌هاي انفورماتيكي

پاورپوینت Lbs Semantic and Web

پاورپوینت فیزیک پرتوها و رادیوبیولوژی

پاورپوینت تازه ها و كاربردهاي هوش مصنوعی

پاورپوینت بررسی زبان جاوا و مقایسه آن با .net

پاورپوینت غدد درون ریز

پاورپوینت عوامل سلولی موجود در شیر مادر

پاورپوینت ژنتیک

پاورپوینت تکنیک های تولید مثلی در دام

پاورپوینت آناتومی پوست

پاورپوینت کنترل بیوژیکی کپک سفید کاهو با استفاده از سیانو باکتریها

پاورپوینت مانت کردن

پاورپوینت کنترل بیولوژیکی توسط عوامل مفید

پاورپوینت عقرب

پاورپوینت آنيزاکيس

پاورپوینت ارزيابي تنوع ژنتيكي جمعیت های بومی یونجه ایران

پاورپوینت نقش های پیام رسانی GPCRs در رونویسی ژن و بیولوژی سرطان

پاورپوینت عروس دریایی

پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولید مثل

پاورپوینت اپیدمیولوژی و ژنتیک سرطان

پاورپوینت ژنتیک

پاورپوینت بررسی رفتار سازه های فولادی

پاورپوینت ساختمان های اسکلت فلزی

پاورپوینت پی و جزئیات آن

پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان

پاورپوینت نقشه برداری مهندسی

پاورپوینت بررسي شيوه‌هاي مختلف مقاوم‌سازي سازه‌هايی با مصالح بنايي

پاورپوینت خاکبرداری و عملیات خاکی

پاورپوینت جوش هاي ساختماني

پاورپوینت قیر در راهها

پاورپوینت فوم بتن

پاورپوینت تولید آنزیمی شربت گلوکز

پاورپوینت تحليل الكتريكي فيزيولوژي سلول

پاورپوینت سندرم شوگرن

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی

پاورپوینت دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی

پاورپوینت Database پايگاه داده ها

پاورپوینت زبان ماشین و اسمبلی

پاورپوینت نحوه تهیه صورت های مالی شهرداری تهران

پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها

پاورپوینت نگهداري فايلهاي ايندکس دار

پاورپوینت شبكه هاي wireless

پاورپوینت امنیت در ویستا

پاورپوینت آشنائي با مهندسي خلاقيت TRIZ

پاورپوینت ماهی شناسی عمومی

پاورپوینت ريسه ها

پاورپوینت روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی (در صنایع غذایی )

پاورپوینت شبکه های Overlay و کاربردهای آنها

پاورپوینت پرورش و نگهداری زنبور عسل

پاورپوینت مشخصات فنی

پاورپوینت عوامل موثر در سلامت

پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی

پاورپوینت پارامترهاي مهم فيزيکي در آب

پاورپوینت روش هاي نگهداري مواد غذايي به وسيله سرما

پاورپوینت نان

پاورپوینت موتور جدید تکرار fuzzy با محرک های فازی

پاورپوینت نقش روغن پالم در صنایع غذایی

پاورپوینت ريزمغذي ها چه هستند؟

پاورپوینت فن آوری کیک و کلوچه ( کارخانه لوجلی )

پاورپوینت کاویتاسیون

پاورپوینت بررسي افلاتوكسين M1  در فرآورده هاي لبني ، روش تشخيص و كاهش آن

پاورپوینت هوش مصنوعي

پاورپوینت بررسی تکنيک هاي داده کاوي در روابط عمومي الکترونيک

پاورپوینت پروتکل سلسله مراتب

پاورپوینت آنتي كوآگولاسيون در همودياليز

پاورپوینت سلسله تک سلولیها

پاورپوینت تجزيه اسپينودالي

پاورپوینت تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات

پاورپوینت شناسایی گونه های علف هرز

پاورپوینت خونريزي زیر عنكبوتيه

پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز

پاورپوینت نانو دارو

پاورپوینت هورمون ها و دستگاه درون ریز

پاورپوینت نحوه استفاده از کیتهای تشخیص سریع مالاریا

پاورپوینت بررسي روشهاي رديابي ماكزيمم توان در سلولهاي خورشيدي

پاورپوینت مراقبت از مو، دهان و دندان

پاورپوینت نقش استفاده از تلفن همراه در حوادث ترافیکی

پاورپوینت مزایای شیر مادر

پاورپوینت مایع درمانی (سرم درمانی)

پاورپوینت تک یاخته های روده ای و تناسلی

پاورپوینت کنترل کیفی در میکروب شناسی

پاورپوینت پاک کننده ها

پاورپوینت انواع گروه‌هاي مواد خطرناك

پاورپوینت مسمومیت ها

پاورپوینت مصدومیت شیمیایی

پاورپوینت روشنایی در محیط کار

پاورپوینت مبانی کار در روستا

پاورپوینت ارتقای کیفیت ویزیت پزشکان در مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پاورپوینت ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني

پاورپوینت فیزیولوژی کار

پاورپوینت گراف مجمع فولاد مبارکه

پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال1390 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

پاورپوینت اوراق قرضه

پاورپوینت تــعــرفـــــه

پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمایه

پاورپوینت پول و بانکداری

پاورپوینت اطلاعات پيرامون مناطق نمونه گردشگري مصوب دور اول و دوم سفر رياست محترم جمهور استان گيلان

پاورپوینت حسابداری صنعتی

پاورپوینت بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت ژن

پاورپوینت ريسك و بازده مورد انتظار

پاورپوینت تکنیک های تولید مثلی در دام

پاورپوینت ریسک و بیمه

پاورپوینت ترماتودهای کبدی

پاورپوینت Diagram UseCase

پاورپوینت Use Cases مورد های استفاده

پاورپوینت تشخیص دهنده های خطا و کاربرد آنها در سیستم های تعبیه شده بی درنگ

پاورپوینت كيفيت سرويس چيست

پاورپوینت مباني امنيت شبکه

پاورپوینت بررسی زبان جاوا و مقایسه آن با net

پاورپوینت تجزیه و تحلیل و مدلسازی سیستم

پاورپوینت انواع نانوذرات سلولزی و روش های تولید آن

پاورپوینت نانوفناوری مواد لیگنوسلولزی

پاورپوینت موتاسیون

پاورپوینت پاسخهای ایمنی هومورال

پاورپوینت نقش های پیام رسانی GPCRs در رونویسی ژن و بیولوژی سرطان

پاورپوینت هموگلوبين A2

پاورپوینت بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها

پاورپوینت تلفيق اطلاعات سنسوري: مکانيسم و مدلها

پاورپوینت اختلالات خونریزی دهنده و انعقادی

پاورپوینت سیستم مراقبت از بیماریها در بلایا

پاورپوینت طرز ساخت سیپورکس و موارد استفاده

پاورپوینتسنجش بینایی در طب کار

پاورپوینت خمش

پاورپوینت تعمیر و نگهداری ترک در ساختمان

پاورپوینت آیین نامه حفاظت ساختمان

پاورپوینت  تاثير نيروي باد در طراحي مخازن

پاورپوینت تراكم بتن

پاورپوینت ساختمان lsf

پاورپوینت تکنولوژی جراحی مغز

پاورپوینت پرخوری عصبی علت شناسی و درمان

پاورپوینت سازماندهي منابع پزشكي (سرعنوان هاي موضوعي پزشكي فارسي ، اصطلاحنامه پزشکی فارسی، MeSH, NLMC)

پاورپوینت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

پاورپوینت شنوایی شناسی

پاورپوینت شگفتی های پزشکی در قرآن کریم و بیان معصومین(ع)

پاورپوینت بررسی کاهش از انگ وتبعیض نسبت به افرادی که با ویروس ایدز زندگی میکنند

پاورپوینت سوختگي ها

پاورپوینت سيستم تنفس فوقاني

پاورپوینت نوروآناتومي و نورو فيزيولوژي

پاورپوینت روش تخمين موقعيت براي محيط هاي دروني با استفاده از شبکه عصبي مدار شعاعي با کاربرد در تجارت سیار

پاورپوینت نکات پزشکی روزه داری خوب

پاورپوینت معرفي رشته و علم مهندسي پزشكي

پاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

پاورپوینت تنفس

پاورپوینت مروری کوتاه بر تک یاخته های انگلی

پاورپوینت تقسیم بندی تک یاخته ها

پاورپوینت استروئيدها

پاورپوینت اسکیزوفرنی

پاورپوینت دستگاه شمارنده سلولي خودکار (سل کانتر)

پاورپوینت نماتودها

پاورپوینت آموزش نحوه ذخيره و بازيابي فايلهاي فلش در مرورگر هاي مختلف بدون نياز به نرم افزار

پاورپوینت بهره وري

پاورپوینت سرگذشت یک پنگوئن

پاورپوینت مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی

پاورپوینت مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی و برآورد تولید ناخالص شهری

پاورپوینت پول و بانکداری

پاورپوینت سنجاقکها

پاورپوینت پول و بانکداری

پاورپوینت سم شناسی صنعتی

پاورپوینت محاسبات و حسابداري ماليات بر ارزش افزوده

پاورپوینت حسابداری شرکتها

پاوروپنت مجله فیزیولوژی

پاورپوینت کاربرگهای حسابرسی با نگاهی به استانداردهای حسابرسی کسب شواهد(5000) و مستند سازی(2300)

پاورپوینت گذار فاز

پاورپوینت کذر فاز

پاورپوینت کاربرد نظریه فازی در انتخاب تأمین کننده مواد اولیه

پاورپوینت آناليز هزينه‌هاي اجرايي مقاوم‌سازي مدارس

پاورپوینت مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها

پاورپوینت هوش مصنوعی در کاربریهای پزشکی

پاورپوینت مراقبت بیماری سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی

پاورپوینت ميكروكنترلرهاي AVR

پاورپوینت پروتئین و پروتئین سازی

پاورپوینت خدمات پزشکی و کنترل دوپينگ در رويدادهای ورزشی

پاورپوینت اهمیت فیزیوتراپی در هموفیلی

پاورپوینت آشنایی با فولادسازی

پاورپوینت استاتیک

پاورپوینت مراحل ساخت ستونها و رفتارهای سوله

پاورپوینت MHC چیست

پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جديد

پاورپوینت سازه بلند

پاورپوینت ابعاد پيشنهادي سند راهبردي صنايع ريلي  در افق 1404

پاورپوینت بررسی رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت،مطالعه موردی سد طالقان

پاورپوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار

پاورپوینت حواس و حواس چندگانه انسان

پاورپوینت كنترل checkBox

پاورپوینت كدگذاري سقطها در ICD-10

پاورپوینت آندوسکوپی مجازی

پاورپوینت کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری-علمی

پاورپوینت تاریخچه پزشکی قانونی

پاورپوینت آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاه‌ها

پاورپوینت کاربرد رنگ ها درايمنی

پاورپوینت  معرفی پارکینگ های شهری

پاورپوینت پارکت و سقف های کاذب

پاورپوینت عکس العمل های جهانی و محلی بدست آمده از وسايل ثبت زلزله

پاورپوینت کاربردهای فناوری نانو در شريانهای حياتی

پاورپوینت انواع نماسازی و نحوه اجرای آن

پاورپوینت نما سازی

پاورپوینت تجربيات اجرايي احداث موج شكن سنگي در آب عميق

پاورپوینت سیستم قلبی عر وقی

پاورپوینت ارزيابي خرابيهاي معابر آسفالتي

پاورپوینت تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها

پاورپوینت استفاده از کامپوزیت های FRP  در ساخت بهسازی و تقویت سازه ها

پاورپوینت ITS و تهران

پاورپوینت کیسه صفرا

پاورپوینت اصول گودبرداری و ایمن سازی

پاورپوینت قوانين ومقرارت حرفه اي در پرستاري

پاورپوینت سیستمهای خبره وطراحی یک سیستم خبره تجاری فرضی

پاورپوینت آمیبهای مهم دستگاه گوارش انسان

پاورپوینت سیستم های اطلاعات بیمارستانی

پاورپوینت تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌

پاورپوینت فيزيولوژی قلب

پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

پاورپوینت حواس

پاورپوینت كامپيوترهاي مولكولي دي ان اي

پاورپوینت آشنایی با زبانهای برنامه نویسی مبتنی بر زبان C

پاورپوینت نوروآناتومي و نورو فيزيولوژي

پاورپوینت اصول پذیرفته شده حسابداری

پاورپوینت اصول بودجه

پاورپوینت کنترل مایع

پاورپوینت فعالیتهای ساخت املاک

پاورپوینت آشنایی با ACL های سیسکو

پاورپوینت گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص

پاورپوینت هدف و اصول كلي حسابرسي صورتهاي مالي

پاورپوینت تجزيه وتحليل تصميمات درباره سود و هزينه و تخصيص منابع  

پاورپوینت گامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی 1389

پاورپوینت دیابت,طبقه بندی دیابت,عوارض دیابت و درمان دیابت

پاورپوینت تعريف قانوني، دامنة فعاليت، الزامات تأسيس و فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايه در ايران

پاورپوینت برسی آرایه ها در VB.NET

پاورپوینت الگوریتم کلونی مورچه

پاورپوینت عامل و محيط

پاورپوینت استفراغ در کودکان و نوزادان

پاورپوینت مدل سازی انقباض بطنی با تغییرات ضربان قلب

پاورپوینت برنامه نويسی پويا (Dynamic Programming)

پاورپوینت فتال مانیتورینگ و مشکلات جنین

پاورپوینت اهداف علم ارگونومی

پاورپوینت آدرس گذاری و نام گذاری در کامپیوتر

پاورپوینت تمرینات ورزشی در دیستروفی

پاورپوینت عملگرها

پاورپوینت حسابداري مديريت استراتژيك و حس سازي در شركت چند مليتي

پاورپوینت پروتئین و اسیدهای آمینه

پاورپوینت شیوه ارائه مطالب

پاورپوینت بانکداری سبز و تأمین مالی پایدار در بانکداری راستین

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری 2

پاورپوینت سيستم عامل

پاورپوینت اصول مالی شخصی Basics of Personal Finance

پاورپوینت سولاریس چیست

پاورپوینت زمانبندی منابع برنامه ها در يک شبکه محاسباتی

پاورپوینت رجیستری ویندوز

پاورپوینت تجزیه زیستی پلیمرهای مصنوعی

پاورپوینت توضیحاتی در باره دستورات شرطی

پاورپوینت بررسی تکنولوژي بازشناسي گفتار فارسي با رويکردي به صنعت بانکداري

پاورپوینت امور مالی و معاملات دانشگاه

پاورپوینت تجهیز کارگاه

پاورپوینت گواهی سپرده کالایی ابزاری نوین برای تامین مالی

پاورپوینت سيستم خريد اينترنتي

پاورپوینت گواهی سپرده کالایی ابزاری نوین برای تامین مالی

پاورپوینت آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده ها

پاورپوینت استئوپروز

پاورپوینت آب ، سلول و گیاه

خودروهای هیبریدی

سمینار خوردگی در بویلر (نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند)

بازارهای مالی جهانی چیست؟

آموزش کار با کیف پول بایننس

mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره